Протокол от ОС - 21-01-2018

Важни теми и въпроси свързани с клуба
Потребителски аватар
Danyna
Потребител
Мнения:1293
Регистриран:ср май 07, 2008 1:31 pm
Местоположение:Plovdiv
Протокол от ОС - 21-01-2018

Мнение от Danyna » нед фев 04, 2018 3:30 pm

П Р О Т О К О Л

Днес 21.01.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) свикано по предложение на УС при спазване на условията за свикване ОС залегнали в ЗЮЛНЦ и Устава на БГРК.
Заседанието беше открито в 11,30 ч.
На заседанието присъстват: 11 члена на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК), от които 9 лично и 2-ма с пълномощни. Изготви се присъствен списък, който е неразделна част от настоящият протокол за проведено ОС.
На основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ свиканото Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) е редовно и може да взема решения.
Г-жа Йорданка Павлова предложи за председател на ОС да бъде избран адв.Янко Радунчев. При направеното гласуване това предложение беше прието с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“. По предложение на Председателстващият ОС за протоколчик беше предложена г-жа Йорданка Павлова. За протоколчик с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ от присъстващите членове беше избрана г-жа Йорданка Павлова.
От председателя на ОС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) беше предложено да бъде приет следният дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК), а именно:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2017 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Промени в устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Приема предложените промени в Устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
4. Смяна на седалището и адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Приема решение за смяна на седалището на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 43.
5. Избор на Управителен съвет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
6. Избор на Контролен съвет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Избира 2 /два/ члена на КС и Председател на КС.
7. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г.
8.Други.
След станали разисквания и дадени разяснения от Председателя на ОС с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС приема следният Дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК):
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2017 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Промени в устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Приема предложените промени в Устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
4. Смяна на седалището и адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Приема решение за смяна на седалището на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 43.
5. Избор на Управителен съвет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
6. Избор на Контролен съвет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Проект за решение: Избира 2 /два/ члена на КС и Председател на КС.
7. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г.
8.Други.

По т.1 от утвърдения дневен ред: г-жа Стефка Швунк прочете изготвеният Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на УС на сдужението.
С 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
По т.2 от утвърдения дневен ред: г-жа Йорданка Павлова прочете изготвеният Отчетен доклад на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на КС на сдужението.
С 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) приема Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Контролния съвет.
По т.3 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС бяха представени предложенията за Промени в устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК). По направените предложения станаха разисквания. След задълбочен дебат, присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема следната редакция на Устава на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
След изготвяне на протокола от настоящето ОС утвърдената редакция на Устава да бъде внесена във Фирмено отделение на съответния съд по седалище на сдружението за вписване.
По т.4 от утвърдения дневен ред: По предложение на УС и с оглед на подобряване на оперативното управление на сдружението бе предложено да се направи промяна на седалището и адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) като същото бъде променено от от град София в град Пловдив и съответно адреса на управление от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул-“Христо Г.Данов“ № 43. След станали разисквания и задълбочен дебат присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема решение за смяна на седалището на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 43.
По т.5 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС беше предложено, както е по изпратената Покана за свикване на ОС членовете на УС да бъдат 5 члена. Постъпи предложение от г-жа Йорданка Павлова състава на УС да бъде увеличен на 7 члена и 2-ма Зам.председатели вместо един. Не постъпиха други предложения. От председателстващият ОС постъпилите предложения бяха подложени на гласуване по реда, по който бяха направени. По първото предложение за 5 члена на УС присъстващите на ОС членове с 0 гласа „За“, 11 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ отхвърлиха предложението. По второто предложение за 7 члена на УС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема УС на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) да се състои от 7 члена.
От Председателя на ОС се предложи, съгласно решението по предходната точка УС на сдружението да има Председател на УС, двама Зам.председател на УС и 4 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
УС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) да се състои от Председател на УС, двама Зам.председател на УС и 4 члена.
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове да направят предложния за избор на Председател на УС на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК). Постъпи само едно предложение за председател на УС за г-жа Йорданка Павлова. Постъпилото предложение беше подложено на гласуване от присъстващите на ОС членове с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира г-жа Йорданка Николова Павлова за Председател на УС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Като следва новоизбраният председател на УС да подготви за вписване и впише във Фирмено отделение на компетентния по седалището на сдружението Окръжен съд всички решения на ОС и утвърдените Устав на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК), нов УС и нов КС. Всички разноски по упълномощаване на адвокат за изготвяне и внасяне на документацията и държавни такси да са за сметка на сдружението.
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове да направят предложния за избор на Зам.председатели на УС на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Десислава Огнянова Радева и Веселина Петрова Каракехайова. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Десислава Огнянова Радева бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Веселина Петрова Каракехайова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че Десислава Огнянова Радева и Веселина Петрова Каракехайова са получили най-много гласове за Зам.председатели на УС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира Десислава Огнянова Радева с ЕГН .... и Веселина Петрова Каракехайова с ЕГН ..... за Зам.председатели на УС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК),
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове на сдружението да направят предложния за избор на членове на УС на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения - Стефка Александрова Швуик, Елена Илиева, Светлин Боранов и Валентина Иванова Тошкова. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Стефка Александрова Швунк бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Елена Илиева бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Светлин Боранов бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Валентина Иванова Тошкова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че предложените 4 кандидатури са получили най-много гласове за членове на УС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира за членове на УС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК),: Стефка Александрова Швуик с ЕГН ....., Елена Илиева с ЕГН....., Светлин Боранов с ЕГН ....., Валентина Иванова Тошкова с ЕГН ......
По т.6 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС беше предложено членовете на КС да бъдат 3 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема КС на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) да се състои от 3 члена.
Председателя на ОС предложи КС на сдружението да има Председател на КС и 3 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с ... гласа „За“, ... гласа „Против“ и .... гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) да се състои от Председател на УС и 2 члена.
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС да направят предложния за избор на Председател на КС на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения - Елеонора Йорданова Тодорова. По предложение на Председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Елеонора Йорданова Тодорова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че Елеонора Йорданова Тодорова е получила най-много гласове за Председател на КС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира Елеонора Йорданова Тодорова с ЕГН.... на Председател на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК).
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС да направят предложния за избор на членове на КС на сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Деница Георгиева Крумова и Мелина Любомирова Михайлова. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Деница Георгиева Крумова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Мелина Любомирова Михайлова бяха подадени 10 гласа, от които 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че двете предложения са получили най-много гласове за членове на КС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 11 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира за членове на КС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК),: Деница Георгиева Крумова с ЕГН ..... и Мелина Любомирова Михайлова с ЕГН ......
По т.7 от утвърдения дневен ред: От г-жа Стефка Швунк представи проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г. Станаха разисквания по предложението. След дискусия по проекта присъстващите на ОС членове с 10 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 1 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС Приема проекто-бюджет на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) за 2018 г.
По т.8 от утвърдения дневен ред: Станаха разисквания по текущата дейност на сдружението. Решения не бяха приети.

Поради изчерпване на Дневният ред ОС на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ" (БГРК) беше закрито в 13,30 ч.
Към настоящият протокол се приложи и изготвеният присъствен Списък на членовете присъствали и взели участие в ОС.

Председател на ОС: Янко Радунчев

Протоколчик: Йорданка Павлова

Потребителски аватар
Danyna
Потребител
Мнения:1293
Регистриран:ср май 07, 2008 1:31 pm
Местоположение:Plovdiv

Мнение от Danyna » нед фев 04, 2018 3:44 pm

Членове на БГРК 2017г.

Ана Кацарова
Ася Михайлова
Борислава Йосифова
Валентина Ташкова
Веселина Каракехайова
Виолета Василева
Георги Власев
Даниела Пекова
Денислава Дамянова
Деница Крумова
Десислава Радева
Димитър Карчинов
Елеонора Тодорова
Жельо Желязков
Златомира Денева
Иван Митов
Ивелина Недева
Ана Кацарова
Ася Михайлова
Борислава Йосифова
Валентина Ташкова
Веселина Каракехайова
Виолета Василева/Рая Янева
Кристиян Хайрабедян
Мария Иванова Петрова
Маруся Ковачева
Мелина Михайлова
Миглена Петкова Иванова
Милена Ангелова Симова
Николина Тренчева
Росица Генева
Румен Кузманов
Светлин Боранов
Симона Николова
Сияна Цветкова
Снежана Малашева
Стефан Кънчовски
Стефка Швунк (Стефанова)
Сюзан Кирякова
Тодор Дончев
Валентина Кънева
Златка Янева
Елена Илиева

Заключена