Протокол от отчетно-изборно събрание на БГРК - 10.02.2008г.

Важни теми и въпроси свързани с клуба
Valia & Kara
Потребител
Мнения: 3047
Регистриран: съб ное 19, 2005 2:08 pm
Местоположение: София
Контакти:

Протокол от отчетно-изборно събрание на БГРК - 10.02.2008г.

Мнение от Valia & Kara » вт мар 11, 2008 1:02 pm

ПРОТОКОЛ

От отчетно-изборно събрание на БГРК, проведено на 10 февруари 2008г

Днес 10 февруари 2008г., съгласно на Устава на БГРК се проведе отчетно изборно събрание на Български голдън ретривър клуб, за отчет на дейността през 2007г. и избор на нов Управителен съвет.
Присъстваха следните членове на клуба:
1. Красен Хаджиев
2. Таня Ефтенова
3. Маруся Ковачева
4. Незбравка Коевска
5. Стефан Кънчовски
6. Владимир Танев
7. Пламена Христова
8. Йордан Далуков
9. Сашо Езекиев
10. Мариела Танева
11. Ивелина Недева
12. Елена Милкова – чрез пълномощно
13. Петър Захариев – чрез пълномощно
14. Миланка Теодосиева – чрез пълномощно
15. Таня Лозович – чрез пълномощно
16. Златомира Денева – чрез пълномощно

За водещ на събранието, беше избран Красен Хаджиев, а за протоколчик – Маруся Ковачева. Предложен и единодушно гласуван беше следния дневен ред за провеждане на събранието:
1. Приемане на нови членове на клуба
2. Отчет за дейността на УС на БГРК
3. Отчет за проверка на Контролната комисия на БГРК
4. Избор на нов Управителен съвет
5. Разни

По Първа точка от дневния ред бяха прочетени имената на подалите молби и за членство в БГРК, за периода от 16 декември 2006г. – 10 февруари 2008г. След обсъждане на кандидатурите и плащанията на членския внос бяха приети следните решения:
1. Приема с пълно мнозинство следните лица за членове на БГРК:
1.1. Светлана Велинова
1.2. Анелия Димитрова
1.3. Милен Велков
1.4. Владислав Стефанов
1.5. Даниела Лазарова
1.6. Георги Станев
1.7. Пенка Йончева
1.8. Ваня Маркова
1.9. Лъчезар Георгиев
1.10. Иван Димитриев
1.11. Стефан Бабуков
1.12. Тодор Пандов
1.13. Лила Гутуранова
1.14. Християна Ноева
1.15. Мартин Стоименов
1.16. Полина Езекиева
1.17. Панайот Даскалов
1.18. Йоана Тотева
1.19. Янко Спасов
1.20. Илия Първанов
1.21. Михаела Попова
1.22. Мария Георгиева
1.23. Галина Маринова
1.24. Ася Николова
1.25. Екатерина Павлова
1.26. Мария Асова
1.27. Цветанка Димова
1.28. Борислав Дочев
1.29. Цветомир Цеков
1.30. Христина Майнхард
2. Неплатилите членски внос за 2007г. на брой 34 члена да бъдат поканени до края на м. Февруари 2008г. с писма да заплатят сумите. Поканите да бъдат със срокове за плащане – първа покана – до 28 февруари 2008г и втора покана – до 31 март 2008г.
3. След 30 април 2008г., лицата които не са платили членския си внос за 2007г. ще отпаднат от членство в БГРК. – отг. М. Ковачева
4. Към 10 февруари, поради неплащане на членски внос за предишно години са отпаднали следните лица: Теодора и Темелко Темелкови; Велина Красимирова Новакова; Пламен Йорданов Гетов; Мария Найденова Абаджиева; Буряна Григорова Свободкова; Цветомир Николаев Цеков и Цветанка Костадинова Димова.


По Втора точка от дневния ред докладва Кр. Хаджиев. В неговото експозе беше направена положителна оценка на дейността на членовете на УС. Основно внимание в изказването му беше отделено на:
 развъдната дейност на клуба. Планиран е бил по-голям брой връзки за 2007г., но поради различни причини (две дисплазии, отлагане, опит без заплождане и др.) , планираното не е реализирано в пълен обем. През 2007г са родени 29 кученца от 4- те кучила. За съжаление на едно от кучилата не са издадени родословия на кученцата, поради липса на експортно родословие на майката. Изложено беше, че за 2008г. до сега има 4 обявени планирани връзки. Регистрирани са над 10 развъдника в FCI. Обсъдени бяха предложения за промени в Правилника за развъдната декност на клуба
 качеството на клубните кучета и резултатите от участия в изложби. Освен много доброто представяне на клубните кучета в изложби, провеждане в България, през 2007г има добри резултати от международни изложби – най-добро бебе на Euro Dog Show изложбата в Загреб и най-добро бебе на изложбата в Крагуевец, с подчертани постижения на в клас “Развъдна група” и “Група на потомците” ;
 провеждане на специализирана изложба през 2007г - От БРФК имаме добра оценка за изложбата и за избора на съдията.Тенденция в специалките, които се организират от БГРК е участието на съдии от най-високия ранг във Великобритания клас А1 – съдилите вече на специалки г-н Хенрик Фрикстранд (2006) и г-жа Хедър Морис (2007), както и поканената поканеният за специалката през 2008г г-жа Ивет Манингс. Анализирана беше организацията на провеждане на изложбата, както и обсъдени по препоръка на БРФК кандидатури за клубен съдия. От направените три предложения за клубен съдия - Красен Хаджиев, Ивелина Недева и Петър Захариев, отвод си направи Ивелина Недева.
След обстойните обсъждания по точката, присъстващите взеха следните решения:
1. Приема отчета за работата на УС на БГРК.
2. Избира за клубни съдии следните членове: Красен Хаджиев – с гласуване: против – няма, въздържали се – 1; и Петър Захариев – с гласуване: против – няма; въздържали се – 1.
3. Препоръчителната снимка за „лакътна дисплазия” става задължителна от 1 март 2008г.за кучета, които ще се допускат до разплод, като оценката която ще се приема за допустима е „до лека форма” включително. Гласуването беше следното: против – няма; въздържали се – няма. Снимките са задължителни за кучета, които все още не са влезли в разплод, а за кучетата, допуснати до такъв, снимката остава препоръчителна.
4. Минималната възраст за допускане на мъжкото куче до разплод се намаляват на 15 месеца. Гласуването беше следното: против – няма; въздържали се – 2ма.

По Трета точка от дневния ред докладва Стефан Кънчовски. След докладване на проверката за финансовото състояние на клуба, бяха прочетени следните решения на Контролния съвет на БГРК
1. Одобрява направените разходи от ръководството на БГРК за 2007г.
2. В края на 2007 г. наличността в касата е 3062 лв и 200 евро;
3. Книгата за приходи и разходи е водена правилно и точно.
4. Изпълнени са препоръките на Контролната комисия, направени в протокола на комисията за 2006г. – приходните и касови ордери са номерирани; заведена е касова книга; разходите са одобрени от УС на БГРК преди тяхното извършване.
Пълният текст на протокола, както и направените предложения са представени към документацията на клуба, разписани от членовете на Контролния съвет.

По Четвърта точка от дневния ред членовоте на УС б яха освободени от заеманите длъжности в съвета на БГРК. След направените изказвания и предложения поименно и по длъжности бяха гласувани кандидатурите на новия Управителен съвет, както следва:
1. Председател – Красен Хаджиев – гласуване: за – 15 души; против –няма; въздържали се –няма.
2. Зам. Председател – Таня Ефтенова – гласуване: за – 15 души; против –няма; въздържали се –няма.
3. Секретар – Маруся Ковачева – гласуване: за – 15 души; против –няма; въздържали се –няма.
4. Отг. Развъдна дейност – Ива Недева – гласуване: за – 15 души; против –няма; въздържали се –няма.
5. Отг. Спорт – Елена Милкова – гласуване: за – 15 души; против –не; въздържали се –не.

По Пета точка от дневния ред беше обсъдено и прието следното:
I. Във връзка с препоръките за дейността на Контролния съвет беше предложено допълнение към Устава на клуба със следния текст:
(1) Контролният орган на БГРК е Контролния съвет, който се избира от Общото събрание в състав от трима члена за срок от 2 /две/ години, без ограничение в броя на мандатите.
(2) Членовете на съвета избират от своя състав председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и участвува в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
(1) Контролният орган на БГРК е Контролния съвет, който се избира от Общото събрание в състав от трима члена за срок от 2 /две/ години, без ограничение в броя на мандатите.
(2) Членовете на съвета избират от своя състав председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и участвува в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
(3) Контролният съвет на сдружението :
1. Контролира изпълнението на решенията на ръководните органи на сдружението;
2. Контролира изразходването на финансовите средства на сдружението в интерес на членовете и дарителите;
3. Извършва цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки на БГРК, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността и целесъобразността на финансовите, договорни и други дейности;
4. Извършва проверки по управлението, стопанисването на предоставеното на дружествата имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи;
5. Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентни органи при извършени от тях проверки, ревизии и одити;
6. Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за констатираните характерни нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушения и предлага мерки за отстраняването им.
(4) За резултатите от дейността си Контролният съвет се отчита на Общото събрание.
(5) Контролният съвет има право да извършва проверки на всички структури в сдружението, както и да изисква писмени и устни обяснения от длъжностните лица.
Събранието взе решение за допълване на Устава с горния текст.

II. Изискването за обнародване на провеждането на общи събрания на клуба в Държавен вестник да има пожелателен характер и като текст да отпадне от Устава, поради промяна на нормативната уредба.

Обсъдени бяха перспективите за провеждане на обучение и работен изпит на кучетата от клуба, както и изискване за кучета с титли „Шампион” да имат положен изпит „Работен клас”.
По предложение на Вл.Танев ще бъде учреден „Празник на породата Голдън Ретривър”. Предложено беше г-н Танев да изготви програма от мероприятия във връзка с това и я предложи за обсъждане в УС на БГРК. За подходящо време на прровеждане беше приет периода от 20-30 септември всяка година.

По предложение на предложение на Председателя беше обсъдена възможността за въвеждане на годишен рейтинг на кучетата от клуба – както за индивидуално куче, така и за развъдник. Прието беше Красен Хаджиев да изготви методика за оценки и класиране, която да бъде представена на УС за обсъждане, със срок до 20 септември 2008г.
Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛЧИК:
/Кр. Хаджиев/ /М. Ковачева/

Заключена