ПРОТОКОЛ

От отчетно събрание на БГРК, проведено на 7 март 2009г.

Днес 7 март 2009г., съгласно на Устава на БГРК се проведе отчетно събрание за дейността на Български голдън ретривър клуб, през 2008г.
Присъствуваха следните членове на клуба:
1.Красен Хаджиев
2.Стефан Кънчовски
3.Ива Недева
4.Елена Милкова
5.Златомира Денева
6.Валентина Кънева
7.Маруся Ковачева


За водещ на събранието, беше избран Кр. Хаджиев, а за протоколчик – М.Ковачева. Предложен беше и единодушно гласуван следния дневен реда за провеждане на събранието:
1.Отчет за дейността на УС на БГРК
2.Отчет за проверка на Контролната комисия на БГРК
3.Приемане на нови членове на клуба
4.Организация на Специализираната изложба на БГРК през 2009г.

По Първа точка от дневния ред докладва Кр. Хаджиев. В неговото експозе беше направена положителна оценка на дейността на клуба и на членовете на УС. Отчет за дейността си направиха всички членове на УС. Основно внимание в изказванията беше отделено на:
провеждане на специализирана изложба през 2008г със съдия от клас А1- г-жа Ивет Манингс от Великобритания, за която изложба оценката на наблюдаващия представител от БРФК беше отлична. Обнадеждаващият резултата е, че победителите в различните класове бяха кучета българско производство. Висока оценка беше направена и на съпътстващото специалката мероприятие, проведено в Ловния парк в София- двучасова демонстрация на триминг на куче от породата.
 развъдната дейност на клуба. Популяризирането на породата и верният начин за избор на куче за отглеждане и разплод са реализирани задачи на клуба. Внесени са повече от миналата година качествени кучета и са планирани и осъществени по-голям брой връзки за 2008г. През 2008г са родени 38 кученца от 5- те кучила. Регистрирани са нови 5 развъдника в FCI. Отново беше коментирано изискването при заплождане на кучета – това да бъде планирано и обявявано предварително, с цел представяне на необходимите документи от направени изследвания преди процедурата по заплождане. Това изискване да бъде въведено при актуализацията на Правилника за развъдната дейност.качеството на клубните кучета и резултатите от участия в изложби. Достатъчно голямо участие на клубни кучета в изложбите, организирани от БРФК
спортна дейност- Дадена беше висока оценка на дейността на Ели Милкова и Петър Захариев, като им се изказа специална благодарност при постоянството и разнообразието във воденето на училището. Проведените разнообразни мероприятия- диря по кървава следа, игра с машина на флайбол, игра за ретривъри, спортни състезания за домашни любимци и забавления за тяхните стопани. Обсъдена беше и възможността за организирано посещение на изложби, като беше възложено на Ели Милкова да провери условията на транспорт.
организация на дейността на клуба – Обсъдено беше изготвеното от Кр. Хаджиев Предложение за регламент за определяне на топ-голдън ретривър на БГРК. Обсъден беше отново статуса на работния сертификат, който за сега не се поставя като условие за получаване на титлата „Шампион на България.Като неизпълнено решение беше отчетено откриването на банкова сметка на клуба и провеждането на Празник на породата Голдън Ретривър.

След обсъждания по точката, присъстващите взеха следните решения:
1.Приема отчета за работата на УС на БГРК.
2.Да се възложи на лице или на фирма актуализиране на сайта на клуба. –отг М. Ковачева
3.Да бъдат популяризирани чрез сайта на клуба решенията, които се вземат на УС и ОС на Клуба.
4.Да бъде открита банкова сметка на клуба – отг. Красен Хаджиев

По Втора точка от дневния ред докладва Стефан Кънчовски. След докладване на проверката за финансовот състояние на клуба, бяха прочетени следните решения на Контролния съвет на БГРК:
1.Одобрява направените разходи от къководството на БГРК през 2008 г.;
2.В края на 2008 г. наличността в касата е 3 831.17 лв и 200 евро;
3.Книгата на приходите и разходи е водена правилно и точно.
4.Членският внос от 2010 год. да стане 40 лева.
Комисията оценява високо дейността на клуба през 2008 г. във всички негови прояви – училище, изложби и състезания и развъдна дейност.

По Трета точка от дневния ред бяха прочетени имената на подалите молби и за членство в БГРК, за периода от 10 февруари 2008г. – 07 март 2009г. След обсъждане на кандидатурите и плащанията на членския внос бяха приети всички кандидат членове. Бяха взети следните решения:
1.Неплатилите членски внос за 2008г. на брой 19 члена да бъдат официално поканени до края на м. април 2009г. да заплатят сумите. След 30 април 2009г., лицата които не са платили членския си внос за 2008г. ще отпаднат от членство в БГРК. – отг. М.Ковачева
2.Да бъде актуализиран списъка на членовете на БГРК, с новите членове, като първоначално списъка бъде изложен във форума на сайта на клуба, а след това и на челната форма на сайта на БГРК.- отг. Валентина Кънева и М.Ковачева

По Четвърта точка от дневния ред беше обсъдена и приета организацията на Специализирана изложба за голдън ретривъри 2009г:

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.


Отчетно събрание на БГРК за 2009

На 20 февруари 2010г от 17:00 часа в Пицарията на ул Бузлуджа 61 – точно срещу НДК ще се проведе отчетно събрание за 2009 г. на БГРК. Присъствието на учредителите на БГРК както и на всички членове на клуба е желателно.

Дневният ред на събранието е:
1. Отчет за дейността на клуба през 2009г.
2. Отчет на Контролната комисия на БГРК.
3. Прием на нови членове.
4. Обсъждане организацията на Специализираната изложба на БГРК през 2010г.
5.Разни

Датата на събранието е съчетана с провеждащата се изложба на БРФК, с цел участниците от страната да могат да присъстват също на събранието.
УС на БГРК