ПРОТОКОЛ

От отчетно събрание за дейността на БГРК за 2010 година

Дата на провеждане: 13 март 2011г.
Място на провеждане: гр. София

Днес 13 март 2011, съгласно Устава на БГРК се проведе отчетно събрание за дейността през 2010г. на Български голдън ретривър клуб.

Присъствуваха следните членове на клуба:
Членове на клуба
1.Красен Хаджиев
2. Стефан Кънчовски
3. Ивелина Недева
4. Елена Милкова
5. Златомира Денева
6. Тодор Дончев
7. Маруся Ковачева
8. Веселина Каракехайова
9. Красимир Тодоров
10.Мелина Михайлова
11.Десислава Радева
12. Пламен Станчев
13. Ана Борисова
14. Мариела Танева – чрез упълномощено лице
15. Незабравка Коевска – чрез упълномощено лице

Кандидати за членове с подадена молба за членство
16. Николай Тодоров – кандидат за член,.
17. Елена Илиева


За водещ на събранието беше избран Кр. Хаджиев, а за протоколчик – М. Михайлова. Предложен и единодушно гласуван беше следният дневен ред за провеждане на събранието:
1. Отчет за дейността на УС на БГРК
2. Отчет за проверка на Контролната комисия на БГРК
3. Приемане на нови членове на клуба
4. Избор на УС.
5. Разни

По Първа точка от дневния ред докладва Кр. Хаджиев. В неговото експозе беше направена положителна оценка на дейността на клуба и на членовете на УС. Отчет за дейността си направиха всички членове на УС.
Обсъдени бяха проведените от клуба две изложби през 2010, от което бе направен изводът, че участието е сравнително активно. Оценката за мероприятията е положителна, като постиженията от тях се квалифицират като добри.
Направено е предложение таксата за картите, издавани от БРФК за 2011 год да се изплати със средства на клуба, за платилите членския си внос до края на м. Април 2011 год.
Развъдната дейност за 2010 е оценена като изключително успешна. През годината са произведени рекорден брой кучила – 8, с общо 50 кучета.

Спортната дейност на клуба е оценена като положителна и успешна. Обсъдено е провеждането на повече обучения на язовир. Дадено е предложение за построяване на аджилити сет, като са дискутирани възможностите за направата и мястото на съхранението. Предложено е сетът да бъде използван само от членове на клуба, като останалите ще могат да направят същото срещу определена такса.
Направените предложения по т. 1 от дневния ред бяха гласувани единидушно.

По Втора точка от дневния ред докладва Стефан Кънчовски. След докладване на проверката за финансовото състояние на клуба, бяха прочетени следните изводи на Контролния съвет на БГРК:
1. Одобрява дейността на ръководството на БГРК през 2009 г.;
2. В края на 2010 г. наличността в касата е 6075 лв и 200 евро;
3. Книгата на приходите и разходи е водена правилно и коректно.

Направен е извод, че участниците в Специализираната изложба на БГРК тази година са по-малко, но приходите са по-високи поради въведената по-висока такса за участие.


По Трета точка от дневния ред бяха прочетени имената на подалите молби и за членство в БГРК. След обсъждане на кандидатурите и плащанията на членския внос бяха приети всички кандидат членове за редовни членове на клуба. Списъкът на членовете на клуба към датата на събранието е следният:

Членове към 13/03/2011
Александър Михнев
Ана Борисова
Анатоли Христов
Бетина Богданова
Валентина Ташкова
Валери Дайков
Валери Дим. Георгиев
Васил Камбуров
Весела Йолова
Веселина Петрова Каракехайова
Георги Валев
Георги Любомиров Златев
Георги Николов
Гергана Атанасова
Даниела Пекова
Деница Георгиева
Десислава Радева
Десислава Томова -Теодора Георгиева Томова
Десислава Шаламанова
Диляна Димова
Димитър Донков
Евгения Йорданова-Христова
Евелина Манева
Елена Илиева
Елена Милкова
Елисавета Данаилова Петрова
Елица Йовкова
Емил Камарашки
Живка Чолакова
Запрян Иванов
Здравка Демерджиева
Златомира Денева
Ива Малджиева
Ивелина Недева
Илияна Дръндарова
Илко Костов Кръстев
Йордан Далуков
Каталина Василева
Красен Хаджиев
Красимир Тодоров
Лила Гутуранова
Лъчезар Райков
Любомир Брънчев
Maриела Стайкова
Мариела Танева
Марина Захариева
Марина Нинова
Мария Георгиева
Маруся Ковачева
Мелина Михайлова
Мила Кисьова
Миланка Теодосиева
Милен Велков
Милена Кекеманова
Милко Лазаров
Михаил Харизанов
Надежда Григорова
Невена Драганова
Незабравка Коевска
Никола Чорчопов
Николай Тодоров
Нина Димова
Олеся Узунова
Павлина Николова
Перла Каменова
Петър Павлов
Петър Тренчев
Петя Димитрова
Пламен Станчев
Полина Езекиева
Румен Кузманов
Светла Георгиева
Софоклис Михайлидис
Станислав Георгиев
Стефан Кънчовски
Стефка Стефанова
Стнислава Станчева
Стоян Гешев
Таня Лозович
Теодора Ангелова Стоянова
Тодор Дончев
Филиана Микова
Христина Маринова
Християна Ноева
Христо Христозов
Цветомир Христов – Ивета Ноева
Юлий Пламенов ЛичевПо Четвърта точка от дневния ред беше направен избор на нов УС към БРГК.

1. Председател – Красен Хаджиев – гласуване: за – 16 души; против –няма; въздържали се –1.
2. Зам. Председател – Мелина Михайлова– гласуване: за – 16 души; против –няма; въздържали се –1.
3. Секретар – Маруся Ковачева – гласуване: за – 16 души; против –няма; въздържали се – 1.
4. Отг. Развъдна дейност – Ива Недева – гласуване: за – 16 души; против –няма; въздържали се –1.
5. Отг. Спорт – Елена Милкова – гласуване: за – 16 души; против –не; въздържали се –1.


По точка „Разни”:

Обсъдено е решението и тази година Специализираната изложба да се проведе в к-г Пряпорец, Стара Загора, като съдии ще бъдат сем. Хенеси от развъдник Ritzilyn, UK.

Към клуба е отправена покана за участие в Специализирана изложба на VIII породна група на Софийско Киноложко Дружество. Подробности ще бъдат обсъдени на събрание на УС.

Обсъдено е поставянето на банери и реклами в сайта на БГРК, като е взето единодушно решение да бъдат допускани само филтрирани и одобрени фирми – недопустимо е участието на зоомагазини, продаващи живи животни; марки храни само от висок клас.

Сайтът ще бъде преведен и на английски език, а бланките в него ще бъдат актуализирани.

Взето е решение за обявяване на Голдън на Годината – след повторен преглед на регламента, процедурата ще бъде стартирана.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/подпис/

ПРОТОКОЛЧИК:
/подпис/

Общо събрание на БГРК за 2011г.

Здравейте,

на заседание на УС на БГРК от 11.02.2011 бе взето решение за насрочване на редовно Общо събрание на БГРК, което тази година освен отчетно е и изборно. Събранието ще се проведе от 11:00 часа на 13.03.2011 в заведение „При Кораба“ на адрес: София, кв. Дианабад, бл. 5, приземен етаж, и ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БГРК през 2010г.
2. Отчет на Контролната комисия на БГРК.
3. Прием на нови членове
4. Избор на нов Управителен съвет
5. Разни

В случай на липса на кворум, събранието ще се проведе от 12:00 в същия ден на същото място. Всички членове на БГРК са добре дошли.

С уважение,
Красен Хаджиев
председател на БГРК
(от името на УС на БГРК)