ПРОТОКОЛ

От отчетно събрание за дейността на на БГРК, за 2012 година

Дата на провеждане: 24 март 2013
Място на провеждане: гр. София

Днес, 24.03.2013г., съгласно на Устава на БГРК се проведе отчетно събрание за дейността през 2012г. на Български голдън ретривър клуб.

Присъствуваха следните членове на клуба:
1. Красен Хаджиев
2. Стефан Кънчовски
3. Ивелина Недева
4. Ана Борисова
5. Петър Тренчев
6. Десислава Радева
7. Веселина Каракехайова
8. Мелина Михайлова
9. Маруся Ковачева
10.Петър Тренчев
11. Юлиян Симеонов

За водещ на събранието, беше избран Кр. Хаджиев, а за протоколчик – М.Михайлова. Предложен беше и единодушно гласуван следният дневен реда за провеждане на събранието:
1. Отчет за дейността на УС на БГРК
2. Отчет за проверка на Контролната комисия на БГРК
3. Приемане на нови членове на клуба
4. Разни

По Първа точка от дневния ред докладва Кр. Хаджиев. В неговото експозе беше направена много добра оценка на дейността на клуба и на членовете на УС.
Беше съобщено, че Специализираната изложба за 2012 година е събрала рекорден брой участници, както и чуждестранно присъствие.

Също така през 2012 са регистрирани рекорден брой кучила – (така и не се разбра колко са) и кученца – (също).

По Втора точка от дневния ред докладва Стефан Кънчовски. След докладване на проверката за финансовото състояние на клуба, бяха прочетени следните изводи на Контролния съвет на БГРК:
1. Одобрява дейността на ръководството на БГРК през 2012 г.;
2. Книгата на приходите и разходи е водена правилно и коректно.
По втора точка от дневния ред, беше изложено решение на УС на БГРК с протокол от 24 февруари 2013г:
1. Всички специализирани изложби на БГРК да бъдат безплатни за членовете на клуба, които са си платили членския внос за 2013 год, независимо от броя на кучетата, собственост на един стопанин.
2. Членският внос да се плаща по банкова сметка на клуба, която да бъде открита от Предсдатела на БГРК. Данните за банковата сметка да бъдат публикувани в сайта на клуба.

По Трета точка от дневния ред бяха прочетени имената на подалите молби и за членство в БГРК. След обсъждане на кандидатурите и плащанията на членския внос бяха приети всички кандидат членове за редовни членове на клуба – 11 от 11 гласа „за”. Списъкът на членовете на клуба към датата на събранието е следният:

Адриан Спасов
Александра Лечева
Александър Михнев
Ана Борисова
Анатоли Христов
Асен Асенов
Борис Панкин
Валентин Стъпченков
Валентина Ташкова
Валери Дайков
Васил Камбуров
Весела Йолова
Веселина Петрова Каракехайова
Виолета Апостолова
Георги Любомиров Златев
Георги Николов
Гергана Атанасова
Даниела Пекова
Деница Георгиева
Десислава Игнатова
Десислава Димитрова
Десислава Радева
Десислава Томова
Десислава Шаламанова
Десиславa Харизанова

Диляна Димова
Димитър Донков
Димитър Варушев
Димитър Методиев
Евелина Манева
Елена Илиева
Елена Карасева
Елена Милкова
Елисавета Данаилова Петрова
Елица Йовкова
Емил Камарашки
Емилия Донкова
Желю Желев
Живка Чолакова – Диана Цветкова
Запрян Иванов
Здравка Демерджиева
Златомира Денева
Ива Малджиева
Ивелина Недева
Ивета Тодорова
Илияна Дръндарова
Ина Илиева
Йорданка Павлова
Йордан Далуков
Йордан Иванов
Ирена Димитрова
Красен Хаджиев
Красимир Дончев
Красимир Тодоров
Красимира Щерева
Лила Гутуранова
Лъчезар Войнов
Лъчезар Райков
Любомир Брънчев
Мариела Стайкова
Мариела Танева
Марина Ановаска
Марина Захариева
Мария Георгиева
Мария Николаева Григорова
Мария Стоянова
Маруся Ковачева
Мелина Михайлова
Мила Кисьова
Миланка Теодосиева
Милен Велков
Милена Кекеманова
Милко Лазаров
Мирослава Маринова
Моника Янева
Надежда Григорова
Невена Драганова
Незабравка Коевска
Никола Чорчопов
Николай Тодоров
Олеся Узунова
Перла Каменова
Петър Караиванов
Петър Павлов
Петър Тренчев
Петьо Любчев Стрелешки
Пламен Станчев
Пламен Янков
Росица Янкова
Румен Кузманов
Светла Георгиева
Софоклис Михайлидис
Станислав Георгиев
Стефан Кънчовски
Стефка Стефанова
Станислава Станчева
Стоил Съйков
Теодора Ангелова Стоянова
Теодора Иванова
Тодор Дончев
Тоня Калоянова
Християна Ноева
Христо Христозов
Христофор Минев
Цвета Тодорова
Цветелина Гаркова
Цветелина Салтирова- Димитър Георгиев
Цветина Генева
Цветомир Христов – Ивета Ноева
Юлиан Ангелов Симеонов
Юлий Пламенов Личев
Явор Йотов
Яне МладеновПо Четвърта точка от дневния ред беше обсъдено мястото на провеждане на Специализирана изложба за голдън ретривъри 2013г:

Решено бе в срок от две седмици след обявяването да се изслушат предложения за местопровеждане на изложбата, а след това да се даде още една седмица за гласуване.

Освен това бе обявено решението на УС тазгодишната специализирана изложба на породата да бъде без такса участие за членовете на БГРК.

Взето бе решение да се изискат конкретни ценоразписи от клиниките, посочени от клуба за извършване на задължителните изследвания преди заплождане.


Поради изчерпване на дневния ред събранието бе приключено.


Общо събрание на БГРК за 2012г.

Здравейте,

на заседание на УС на БГРК от 06.01.2012 бе взето решение за насрочване на редовно отчетно Общо събрание на БГРК. Събранието ще се проведе от 11:00 часа на 11.03.2012 в заведение „При Кораба“ на адрес: София, кв. Дианабад, бл. 5, приземен етаж, и ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БГРК през 2011г.
2. Отчет на Контролната комисия на БГРК.
3. Прием на нови членове
4. Разни

В случай на липса на кворум, събранието ще се проведе от 12:00 в същия ден на същото място. Всички членове на БГРК са добре дошли.

С уважение,
Красен Хаджиев
председател на УС на БГРК