Общо събрание на БГРК за 2013г.

Здравейте,

на заседание на УС на БГРК от 24.02.2013 бе взето решение за насрочване на редовно отчетно Общо събрание на БГРК. Събранието ще се проведе от 10:00 часа на 24.03.2013 в заведение „При Кораба“ на адрес: София, кв. Дианабад, бл. 5, приземен етаж, и ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БГРК през 2012г.
2. Доклад на Контролната комисия на БГРК.
3. Прием на нови членове
4. Разни
В случай на липса на кворум, събранието ще се проведе от 11:00 в същия ден, на същото място. Всички членове на БГРК са добре дошли.

С Уважение,
Мелина Михайлова
зам. председател на БГРК