ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание за отчет на дейността на БГРК, за 2014 година

Дата на провеждане: 28 март 2015г.
Място на провеждане: гр. София

Днес, 28 март 2015г., съгласно на Устава на БГРК се проведе отчетно събрание за дейността на Български голдън ретривър клуб през 2014г.

Присъстваха следните членове на клуба:
1. Красен Хаджиев
2. Стефан Кънчовски
3. Ивелина Недева
4. Маруся Ковачева
5. Йорданка Павлова
6. Гергана Атанасова


За водещ на събранието беше избран Кр. Хаджиев, а за протоколчик – М.Ковачева. Предложен беше и единодушно гласуван следния дневен ред за провеждане на събранието:
1. Отчет за дейността на УС на БГРК
2. Отчет на Контролната комисия на БГРК
3. Промени в Управителния съвет на БГРК
4. Приемане на нови членове на клуба
5. Разни

Поради липса на кворум, събранието започна с начален час 11:00h.
По Първа точка от дневния ред докладва Кр. Хаджиев. В неговото експозе беше направена положителна оценка на дейността на клуба и на членовете на УС. Отчет за дейността си направиха всички членове на УС. Основните въпроси, които се откроиха в отчетите на председателя и членовете на клуба бяха следните:
• Отлична организация и много добро провеждане на Специализираната изложба на БГРК през месец юни на „Върховръх“, Пещера;
• Много добра организация и провеждане на Клубното първенство на БГРК през месец ноември в София;
• Повишен интерес на международно участие на специализираната изложба на клуба. Преценката, която се прави е, че на този етап на организация и работа клубът се ориентира като водещ в региона на съседните страни;
• Занимания по спортна дейност и обучения на кучета на територията на „Западен парк“;
• Развъдна дейност – 47 бр. родени кучета в следните развъдници: Charm Step – 8 бр.; Dog’N’Roll – 8 бр.; Piece of gold – 10 бр.; Goldengraf – 3 бр.; Canis Amatis Cosmo -1 бр.; Goldmell – 7 бр.; Charm Step -3 бр.; Blackseagold – 7 бр.
• Намаляване на членската маса на клуба, като бяха изложени аргументите за по-малкото приходи на клуба от членски внос и такси за изложби;
• Въпроси свързани с подобряване организацията на отчетната дейност на клуба.

След обсъждането беше взето следното решение:
1. Официално възстановяване на кучешкото училище за обучения на територията на парк „Западен парк“ с учител Георги Златев

Гласували 6 члена, от които „за” – 6 члена.Решението се приема.

По Втора точка от дневния ред докладва Стефан Кънчовски. Резултатите от проверката ще бъдат съобщени допълнително на сайта на клуба, поради факта, че към датата на отчетното събрание няма изготвен протокол, дължащо се на факта, че комисията в момента работи само с един член.
Стефан Кънчовски направи устен анализ на приходите и разходите на клуба. Обсъден беше и варианта за втора банкова сметка от гледна точка на сигурността на банките.

След обсъждането беше взето следното решение:
1. Да се представи протокол на заседание на УС и да бъде качен на сайта на клуба, заедно с протокол от заседанието.

Гласували 6 члена, от които „за” – 6 члена.Решението се приема.

По Трета точка от дневния ред беше обсъдено и прието заявлението за оставка на Мелина Михайлова от позицията зам.председстел на УС на БГРК, (тук гласувахме за освобождаване от позицията – единодушно), поради заминаване за чужбина.

За нов член на УС бяха направени следните предложения:
Ивелина Недева предолжи за нов член на УС на позиция зам.председстел на УС на БГРК – Йорданка Павлова, със запазване на поетите отговорности във връзка с изложбената дейност на клуба.

Не бяха направени други прдложения. Гласуването премина при следните рзултати: Гласували 5 члена, от които „за” – 5 члена. Решението беше прието.


По четвърта точка от дневния ред бяха прочетени имената на подалите молби и за членство в БГРК. След обсъждане на кандидатурите и плащанията на членския внос бяха приети всички кандидат членове за редовни членове на клуба. Списъкът на членовете на клуба към датата на събранието, е следния:

Ана Дунева
Валентина Ташкова
Васил Камбуров
Весела Райчева
Веселина Каракехайова
Виолета Апостолова
Георги Любомиров Златев
Георги Тунев
Гергана Атанасова
Даниела Пекова
Десислава Димитрова
Десислава Радева
Десислава Харизанова
Евелин Щерева
Желю Желев
Живка Чолакова
Златомира Денева
Ивелина Недева
Ивета Тодорова
Йорданка Павлова
Ирена Николова
Красен Хаджиев
Линда Александрийска
Лъчезар Райков
Мария Петрова
Маруся Ковачева
Мая Добрева
Мелина Михайлова
Милен Велков
Милена Димитрова
Милена Симова
Надежда Шушулова – Димитрова
Никола Чорчопов
Николай Тодоров
Петър Тренчев
Пламен Станчев
Росица Генева
Росица Янкова
Румен Кузманов
Светлин Боранов
Снежана Боянова Малашева
Стефан Кънчовски
Стефка Стефанова
Стоян Бубалов
Таня Живкова
Тодор Дончев
Тодор Танев
Цветина Генева
Юлий Личев
Яне Младенов
(възможно е да има пропуски, имената на пропуснатите ще бъдат добавени в последствие)


По точка „Разни”:
Обсъдена беше дейността на Контролната комисия, както и на нейните членове. Във връзка с намаления състав на Контролната комисия към клуба, беше предложено да бъде подновен състава й, като на мястото на Пламен Станчев бъде предложен нов член. За член на комисията, с обосновка за начина на работа и предаване на документацията за финансов анализ до Пловдив, Красен Хаджиев предложи Гергана Атанасова.

Не бяха направени други прдложения. Гласуването премина при следните рзултати: Гласували 5 члена, от които „за” – 5 члена. Решението беше прието.


Поради изчерпване на дневния ред на събранието, същото беше закрито.

Председател …………………………
/Кр.Хаджиев/
Протоколчик:………………………..
/М.Ковачева/

ОБЩО СЪБРАНИЕ – 2014

Здравейте,

УС на БГРК насрочва редовно общо събрание на клуба за 2014г. Събранието ще се проведе от 10:00 часа на 10.05.2014 в заведение „При Кораба“ на адрес: София, кв. Дианабад, бл. 5, приземен етаж, и ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БГРК през 2013г.
2. Доклад на Контролната комисия на БГРК.
3. Избор на нов УС
4. Прием на нови членове
5. Разни

В случай на липса на кворум, събранието ще се проведе от 11:00 в същия ден, на същото място. Всички членове на БГРК са добре дошли.

С уважение,
Красен Хаджиев
от името на УС на БГРК