ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание за отчет на дейността на на БГРК, за 2016 година

Дата на провеждане: 2 април 2017г.
Място на провеждане: гр. София

Днес, 2 април 2017г., съгласно Устава на БГРК се проведе отчетно събрание за дейността на Български голдън ретривър клуб през 2016г.

Присъстваха следните членове на клуба:
1. Красен Хаджиев
2. Стефан Кънчовски
3. Ивелина Недева
4. Маруся Ковачева
5. Йорданка Павлова
Кандидат членове на клуба
1. Деница Крумова

За водещ на събранието беше избран Красен Хаджиев, а за протоколчик – Маруся Ковачева. Предложен беше и единодушно гласуван следния дневен ред за провеждане на събранието:

1. Отчет за дейността на УС на БГРК
2. Календарен план за 2017 год.
3. Приемане на нови членове на клуба
4. Разни
Поради липса на кворум събранието започна с начален час 11:00 ч.
По Първа точка от дневния ред докладва Кр. Хаджиев. Председателят на БГРК си направи самокритика за дейността си през 2016 год. Отчет за дейността си направиха всички членове на УС. Основните въпроси, които се откроиха в отчетите на председателя и членовете на клуба бяха следните:
• Развъдна дейност – родени кучета в следните развъдници: Piece Of Gold – 19 бр. родени кучета; Goldmell – 10 бр. родени кучета; Charm Step – 3 бр ; Blackseagold – 3 бр; GoldnesEnergy – 6 бр; Goldengraf – 8 бр.; Golden Skyfalls – 3 бр.
• Намаляване на членската маса на клуба, неплащане на чл. внос за 2016 год от 98% от членовете на БГРК;
• Въпроси свързани с подобряване организационната дейност на клуба;
• Планирана специализирана изложба на БГРК и клубно първенство през 2017 год.

След обсъждането беше взето следното решение:
1. Определя краен срок за плащане на членски внос в размер на 40,00 лв. за 2017 год. – 12 май 2017 год. Членският внос ще се плаща по банка – Първа Инвестиционна банка IBAN: BG49FINV91501215882701 , BIC:FINVBGSF Неплатилите членски внос до тази дата, съгласно Устава на БГРК, престават да бъдат членове на БГРК.
2. Определя краен срок за плащане на членски внос за 2016 год – 12 май 2017 год на всички членове на клуба с регистрирани развъдници и с резултати от развъдна дейност през 2016 год – издадени родословия.
3. Определя дата за общо изборни събрание на 13 май 2017 год.
4. Определя минимални дарения в размер на 30,00 лв за първо куче и 25,00 лв за второ куче за членове на клуба. 60,00 лв за първо куче и 50,00 лв за второ куче за участници, които не са членове на клуба. Сумите за дарения се превеждат по банков път, като в основанието се записва само „дарение“. За изложбите през 2017 год, даренията ще може да се правят и на самата изложба.
5. Определя цена за едно родословие в размер на 40,00 лв ( четиридесет лева).
6. Предлага организиране на срещи на представителите на развъдници от БГРК за обсъждане на проблеми и споделяне на успехи.
Решенията бяха гласувани с пълно болшинство.


По Втора точка от дневния ред докладва Стефан Кънчовски. Проверена е счетоводната документация, изпратена е данъчна декларация до НАП и доклад за дейността през 2016 год. до Министерството на правосъдието. Поради неплащане на членския внос, както и поради непровеждане на изложби през 2016 год БГРК почти не разполага с финансови средства за дейността си.

По трета точка от дневния ред бяха прочетени имената на подалите молби и за членство в БГРК. След обсъждане на кандидатурите и плащанията на членския внос бяха приети всички кандидат членове за редовни членове на клуба. Списъкът на новоприетите членове е следния:
1. Деница Крумова
2. Сюзан Кирякова
3. Миглена Иванова
4. Ани Кацарова
5. Наталия Райнова
6. Линда Дудек

По точка четвърта от дневния ред бяха обсъдени желани и наложителни промени в устава на БГРК. Решенията по тази точка ще бъдат взети на общото изборно събрание.

Поради изчерпване на дневния ред на събранието, същото беше закрито.
Председател …………………………
/Кр.Хаджиев/
Протоколчик:………………………..
/М.Ковачева/


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ – 26.03.2016 год. (събота) в гр. София

Управителният съвет на БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ (БГРК) свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26.03.2016 год. (събота) в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“, блок 5, бистро „При кораба“ от 11:00 часа.

Дневен ред:

1. Отчетен доклад

2. Календарен план за 2016 год.

3. Приемане на нови членове

4. Разни

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

С уважение:

Красен Хаджиев

Председател на клуб БГРК


Покана за Редовно Годишно Общо Събрание на БГРК 2017

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ”(БГРК), рег. по ф.д.№7830/2005 г. Ви кани да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на Редовно годишно Общо събрание на членовете на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”, което ще се проведе на 02.04.2017 г. от 10:00 часа в гр. София, жк. Дианабад, „При кораба“. При липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Редовно годишно Общо събрание на БГРК ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на БГРК за дейността на сдружението през 2016 год
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Отчет на отговорника развъдна дейност (ОРД) за 2016 г
4. Приемане на бюджет за 2017 г. на БГРК.
5. Приемане на промени в Устава на БГРК.
6. Приемане на нови членове.
7. Разни.


С Уважение:
Красен Хаджиев
Председател на БГРК