ПРОТОКОЛ

От Редовно Общо Изборно Събрание на БГРК за 2017 година

Дата на провеждане: 13 май 2017г.
Място на провеждане: гр. София

Днес, 13 май 2017г., съгласно Устава на БГРК се проведе изборно събрание за членове на Управителния съвет на Български голдън ретривър клуб.

Присъстваха следните членове на клуба:
1. Красен Хаджиев
2. Деница Крумова
3. Ивелина Недева
4. Маруся Ковачева
5. Йорданка Павлова
6. Светлин Боранов
7. Даниела Пекова
8. Десислава Радева – пълномощно
9. Красимир Тодоров – пълномощно
10. Стефка Швунк – пълномощно

За водещ на събранието беше избран Красен Хаджиев, а за протоколчик – Маруся Ковачева. Предложен беше и единодушно гласуван следния дневен ред за провеждане на събранието:

1. Избор на нов УС на БГРК
2. Разни
3.
Поради липса на кворум събранието започна с начален час 11:00 ч

По Първа точка от дневния ред
Красен Хаджиев процедурно освободи членовете на УС, поради изтеклия им мандат.
Красен Хаджиев изложи дейността и успехите на всеки един от членовете на УС и оцени дейността му като успешна за периода на работата му, след което изложи мотивите си и желанието си да се освободи от ръководната дейност на БГРК.
Присъстващите на събранието дадоха висока оценка на дейността му и изказаха своите благодарности и желание той да продължи да съдейства за успешната работа на новия УС на БГРК. Маруся Ковачева изрази желанието си да се оттегли от ръководството на клуба.
Обсъден беше и броя на членовете на УС на БГРК. Наравеното предложение от Маруся Ковачева за 3 члена на УС на БГРК беше отхвърлено с болшинство – 9 –„против“ и 1 – „за“.

Изборът на нов УС протече както следва:
1. Избор на Председател на УС на БГРК
Красен Хаджиев предложи за председател Ивелина Недева. Не бяха направени други предложения. Гласуването е следното: 8 – ‚за“ и 2 „въздържали се“.
Ивелина Недева е избрана за Председател на УС на БГРК.

2. Избор на Секретар на УС на БГРК
Маруся Ковачева предложи за секретар Стефка Швунк. Не бяха направени други предложения. Гласуването е следното: 9 – ‚за“ и 1 „въздържал се“.
Стефка Швунк е избрана за Секретар на УС на БГРК.
3. Избор на Зам.Председател на УС на БГРК
Маруся Ковачева предложи за заместник председател на УС на БГРК да бъде преизбрана Йорданка Павлова. Не бяха направени други предложения. Гласуването е следното: 9 – ‚за“ и 1 „въздържал се“. Йорданка Павлова е избрана за Зам.Председател на УС на БГРК.
4. Избор на Отговорник развъдна дейност към УС на БГРК
Ивелина Недева предложи за Отговорник развъдна дейност Денца Крумова. Не бяха направени други предложения. Гласуването е следното: 9 – ‚за“ и 1 „въздържал се“.
Денца Крумова е избрана за Отговорник развъдна дейност към УС на БГРК.
5. Избор на Отговорник за спортната дейност към УС на БГРК
Йорданка Павлова предложи за Отговорник за спортната дейност Светлин Боранов. Не бяха направени други предложения. Гласуването е следното: 9 – ‚за“ и 1 „въздържал се“. Светлин Боранов е избрана за Отговорник за спортната дейност към УС на БГРК.

По Втора точка от дневния ред
Обсъдени бяха дейностите във връзка с предстоящата специализирана изложба на БГРК и състоянието на сайта на клуба. Направено беше ценово сравнение и оценка на качеството на провежданите от БГРК специализирани изложби на кучета от породата Голдън Ретривър, както и на клубните първенства. Набелязани бяха конкретни действия за подобравяне организацията на работа на УС и др. Изложен беше списък на членовете на клуба:
Ана Кацарова
Валентина Ташкова
Даниела Пекова
Деница Крумова
Десислава Радева
Ивелина Недева
Йоана Георгиева
Йорданка Павлова
Ина Бориславова Ламбрева
Камер Телалян
Красен Хаджиев
Кристиян Хайрабедян
Мария Иванова Петрова
Миглена Петкова Иванова
Милена Ангелова Симова
Росица Генева
Светлин Боранов
Симона Николова
Сияна Цветкова
Стефан Кънчовски
Стефка Стефанова
Сюзан КиряковаВзети бяха следните решения:

1.Избира Красен Хаджиев за Почетен председател на БГРК.
2.Сайтът да бъде обновен и да се изработи подстраница на страницата във Фейсбук, където да се публикуват само новини на БГРК.
3.Всички договорени отстъпки за услуги и храни са валидни само за настоящите членове на БГРК, т.е. тези които са платили чл. си внос за 2017 год.

Поради изчерпване на дневния ред на събранието, същото беше закрито.
Председател …………………………
/Кр.Хаджиев/
Протоколчик:………………………..
/М.Ковачева/
Списък на присъстващите членове:


Договорени отстъпки за членове на БГРК за 2017

Списък с фирмите и организациите, които предоставят отстъпки за членовете на БГРК
(Имената на всички членове на клуба ще бъдат предоставени на фирмите и организациите, за да влязат в базата им с данни и да могат да ползват предоставените отстъпки.)

1. Клиника НОВА – 15 % от услугите и 10% на стоките.
2. Магазин Pets&U – Личен профил на всеки член пазаруващ в Pets&U
– 20% отстъпка на Hunter/Feribiella/Biogroom/ Herrmann’s – ( Избрани марки аксесоари, шампоани, биохрани)
– 10% отстъпка на всички марки мокри храни и лакомства
– 6+1 free <10 kg на всички марки сухи храни ( без Royal Canin, Taste of the wild) при закупуване на 6 опаковки във времето, от една марка/вид и грамаж получавате 1 безплатно
– 6+1 free >10 kg на всички марки сухи храни ( без Royal Canin, Taste of the wild) при закупуване на 6 опаковки във времето, от една марка/вид получавате допълнителна растяща отстъпка към първите 5 чувала (5%, 7%, 10%, 12%, 15%). Така спестявате допълнително 25%.
– 6+1 free Versele Laga (храни за гризачи и птици)
• Пазаруване онлайн
За всички членове на клуба, пазарувайки от онлай магазин – 10 % Отстъпка на всички продукти. За целта ще е необходима регистрацията на промо код. Този промо код ще бъде изпратен по мейла на всеки от членовете на клуба.
• Отстъпки за развъдници
Като вносители на марката Naturea, може да предложим 30% Отстъпка на големите разфасовки суха храна от 12 кг.

3. Хилс – предлагат за всички членове на клуба директно закупуване от техен склад на храните Хилс и Гемон чрез използване на кол центъра. За членове извън София, доставката се извършва чрез куриери. Предлагат програма Развъдници.
4. Хуссе – предлагат на всички членове на клуба поимени карти за ползване на отстъпка от 15 процента за сухи храни и 10 процента за аксесоари. Предлагат програма Развъдници.
5. Ботаника – козметика за кучета – предлагат за всички членове и развъдници на клуба 15 % отстъпка.
6. Хепи дог – Предлагат програма Развъдници.
7. Роял Канин – Предлагат програма Развъдници.
8. Централна Ветеринарна Клиника – 20 процента.

П О К А Н А

УС на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) на свое редовно заседание проведено на 10.12.2017 г. взе решение на основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 21.01.2018 г. от 10,30 ч. при следният
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2017 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2017 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Промени в устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Приема предложените промени в Устава на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
4. Смяна на седалището и адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Приема решение за смяна на седалището на сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от град София в град Пловдив. Приема решение за промяна на адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) от гр. София, ж.к. Дианабат, бл.10, вх.в, ет.5, ап.60 с адрес гр.Пловдив, бул. Асеновградско шосе 1.
5. Избор на Управителен съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
6. Избор на Контролен съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).
Проект за решение: Избира 3 /три/ члена на КС и Председател на КС.
7. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2018 г.
8. Разни
ОС ще се проведе на адрес: Ресторант „Бодега“, град София, ул.“Цар Асен“№ 6.
При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и място от 11,30 ч.
Всички материали по посочения Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).

Председател на УС на БГРК Top