П О К А Н А  ЗА ОС  НА ”СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК)


На свое редовно заседание проведено на  05.08.2020 г. се взе решение на основание чл.43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Редовно годишно отчетно общо събрание на сдружението на 12.09.2020 г. от 15.00 ч. при следният ДНЕВЕН РЕД

1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Проект за решение – Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на ”СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Приемане на ГФО на сдружението.

2. Отчетен доклад за дейността на КС на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Проект за решение – Приема отчета на КС за дейността му през 2019 г.

3. Обсъждане на проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. Проект за решение – Приема проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.

4. Приемане на нови членове.

5. Промени в УС  на сдружението.

6. Разни

ОС ще се проведе в Заседателна зала на адрес – „Комплекс 40-те извора”, гр. Асеновград.

При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и място от 16,00 ч. Всички материали по посочения Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).

Председател на УС на БГРК

Протокол

Днес 12.09.2020 г. се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) свикано по предложение на УС при спазване на условията за свикване ОС залегнали в ЗЮЛНЦ и Устава на БГРК. Заседанието беше открито в 15,00 ч. На заседанието присъстват: 16 члена на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), от които 16 лично. Изготви се присъствен списък, който е неразделна част от настоящият протокол за проведено ОС. На основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ свиканото Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) е редовно и може да взема решения. Беше предложено да бъде приет обявеният в поканата за свикване на ОС дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), а именно:

Дневен ред

 1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.
  Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.
 2. Отчетен доклад за дейността на КС на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Проект за решение – Приема отчета на КС за дейността му през 2019 г.
 3. Обсъждане на проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. Проект за решение – Приема проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.
 4. Приемане на нови членове.
 5. Промени в УС на сдружението.
 6. Разни

РЕШЕНИЕ: 

ОС приема следният Дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно изборно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“  (БГРК): 

1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение  „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.  Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на  Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г. 
2. Отчетен доклад за дейността на КС на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН  РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Проект за решение – Приема отчета на КС за дейността му през 2019 г.  
3. Обсъждане на проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН  РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. Проект за решение – Приема проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ  ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.  
4. Приемане на нови членове.
5. Промени в УС на сдружението. 
6. Разни  

По т.1 от утвърдения дневен ред: г-жа Йорданка Павлова прочете изготвеният  Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение  „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г.  – Резултатите на сдружение БГРК от изпълнение на дейностите и реализиране на  поставените цели за 2019 г. включват следните проведени мероприятия: o XVI Специализирана изложба на Български голдън ретривър клуб на 25-05-2019  г., място за провеждане – Амфитеатър пред София Ринг Мол. Съдия – Kim Ellis, развъдник Tenfield, Англия с помощта и на спонсорството на Роял Канин

 • XVII Специализирана изложба на Български голдън ретривър клуб на 28-09-2019  г.
  Място за провеждане – Парк в местността Старозагорски минерални бани. 
  Съдия –Arnaud THIOLOY (kennel La Source d’Edesse) – France. Мероприятието  се осъществие с помощта и на спонсорство от Блу Стар Комерс. 
 • Хендлинг семинар на 22-09-2019 г. от 10.00 ч. пред амфитеатъра на Sofia Ring  Mall. Мероприятието бе осъществено и с помощта на спонсорството на Роял  Канин.
 • Резултатите на сдружение БГРК от изпълнение на дейностите и реализиране на  поставените цели за 2019г. включват следната развъдна дейност:
1
Charm Step15.01.2019Charm
Step Cannoli
2Charm Step Candy
3Charm Step Coconut Cake
4Charm Step Cookie
5Charm Step Carrot Cake
6Charm Step Cupcake
7Charm Step Caramel Apple
8Charm Step Coffee Cake
9Charm Step21.01.2019Charm Step Fall In Love With Rome
10Charm Step Flavors of Napoli
11Charm Step Florence Dream
12Charm Step3.02.2019Charm Step Alpine Forget Me Not
13Charm Step Alpine Paintbrush
14Charm Step Arctic Poppy
15Charm Step Alberta Wild Rose
16Charm Step Anemone
17Goldmell09.04.2019Glamorous Erick by Goldmell
18Glamorous Casper by Goldmell
19Glamorous Harold by Goldmell
20Glamorous Artemida by Goldmell
21Glamorous Charlotte by Goldmell
22Glamorous Margarette by Goldmell
23Glamorous Scarlette by Goldmell
24Glamorous Abigale by Goldmell
25Glamorous Caroline by Goldmell
26Goldmell23.04.2019Highborn Apollon by Goldmell
27Highborn Archibald by Goldmell
28Highborn Athena by Goldmell
29Highborn Sophia by Goldmel
30Piece of Gold21.04.2019Piece Of Gold Guns N’ Roses Paradise
31Goldengraff1.05.2019Incredible Mia from Goldengraf
32Incredible Lotta from Goldengraf
33Incredible Abby from Goldengraf
34Incredible Megan from Goldengraf
35
Incredible Joy from Goldengraf
36Incredible Conny from Goldengraf
37Incredible Mandy from Goldengraf
38Iron Maiden from Goldengraf
39Incredible Pelé from Goldengraf
40Incredible Zico from Goldengraf
41Incredible Donadoni from Goldengraf
42One Star Gate19.04.2019Bendita One Star Gate
43BlackSeaGold18.06.2019Hip Hop Blackseagold
44Humpty Dumpty Blackseagold
45Harry Potter Blackseagold
46Hero of the City Blackseagold
47Happy Ares Blackseagold
48Hot Party Blackseagold
49Hubba Bubba Blackseagold
50Heart of Gold Blackseagold
51Happy Company Blackseagold
52
Hot Melody Blackseagold
53Charm Step5.06.2019Charm Step Profiterole
54Charm Step Passatelli
55Charm Step Parrozzo
56Charm Step Panettone
57Charm Step Pandolce
58Charm Step Panelle
59Charm Step Prosecco
60Shine’s Blue Dream01.09.2019BRIGHT MICHAEL OF SHINE’S BLUE DREAM
61BRIGHT KAI OF SHINE’S BLUE DREAM
62BRIGHT GRAYSON OF SHINE’S BLUE DREAM
63BRIGHT ARTHUR OF SHINE’S BLUE DREAM
64BRIGHT TOBIAS OF SHINE’S BLUE DREAM
65BRIGHT ICE LILY OF SHINE’S BLUE DREAM
66BRIGHT HILTON OF SHINE’S BLUE DREAM
67BRIGHT KARRA OF SHINE’S BLUE DREAM
68BRIGHT BELLA OF SHINE’S BLUE DREAM
69Sunny Feathers18.12.2019Majestic Narcissus of Gold
70Magic Dandelion Snow
71Magical Wind in the Willows
72Mythic Lotus King
73Magic Jasmine Flower
74Midnight Orchid Blossom
75Moonlight Violette Spell

След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕНРЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на УС.С 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2019 г. и освобождава от отговорност членовете на УС.
По т. 2 –отчет КС – Беше прочетен отчетен доклад на КС. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад на КС за 2019 г. .С 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) приема отчета на КС за 2019 г.

По т.3 от утвърдения дневен ред : г-жа Йорданка Павлова предложи проекто-бюджет за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2020г. През новата година са предвидени една специализирана изложба, предвид ситуацията свързана с КОВИД 19. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Проект-бюджет на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2020 г.С 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното:

РЕШЕНИЕ

Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2020 г.

По т.3 от утвърдения дневен ред: Станаха разисквания по текущата дейност на сдружението. Веселина Божикова предложи да се включи в правилника за развъдна дейност максимален брой раждания на една женска. В дискусия по въпроса се стигна до предложение за четири пъти. След станали разисквания и гласуване с 14 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 2 гласа „Въздържал се“, беше взето следното

РЕШЕНИЕ

В ПРАВИЛНИК ЗА СЕЛЕКЦИЯ И РАЗВЪЖДАНЕ (ПСР) НА “БЪЛГАРСКИ ГОЛДEН РЕТРИВЪР КЛУБ ” (БГРК) се включва следната точка –Максимален брой раждания на един женски екземпляр от породата Голдън Ретривър, собственост на развъдник към БГРК, не може да надвишава четири пъти.

4. По т.4 от дневният ред – г-жа Павлова представи подадените молби за членство в клуба. След станали разисквания и гласуване с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ

Приема за членове на клуба подалите молба за членство.

5. По т.5 от дневният ред – от г-жа Павлова беше предложена промени в УС на сдружението –Поради лични причини Елена Чавдарова Дончева –Отговорник по развъдна дейносте подала молба за освобождаване. подаде оставка. Беше предложен от Йорданка Павлова-Красимир Васков Гюров. След станали разисквания и гласуване с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ

Освобождава като член на УС -Елена Чавдарова ДончеваИзбира за член на УС -Красимир Васков Гюров с ЕГН –––-, който да довърши мандата на УС.

Поради изчерпване на Дневният ред ОС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) беше закрито в 17,30 ч.Към настоящият протокол се приложи и изготвеният присъствен Списък на членовете присъствали и взели участие в ОС.

Председател и протоколчик на ОС: