П О К А Н А  ЗА ОС  НА ”СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК)


На свое редовно заседание проведено на  05.08.2020 г. се взе решение на основание чл.43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Редовно годишно отчетно общо събрание на сдружението на 12.09.2020 г. от 15.00 ч. при следният ДНЕВЕН РЕД

1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Проект за решение – Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на ”СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Приемане на ГФО на сдружението.

2. Отчетен доклад за дейността на КС на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2019 г. Проект за решение – Приема отчета на КС за дейността му през 2019 г.

3. Обсъждане на проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. Проект за решение – Приема проекто-бюджет на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.

4. Приемане на нови членове.

5. Промени в УС  на сдружението.

6. Разни

ОС ще се проведе в Заседателна зала на адрес – „Комплекс 40-те извора”, гр. Асеновград.

При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и място от 16,00 ч. Всички материали по посочения Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).

Председател на УС на БГРК