П Р О Т О К О Л

            Днес 22.01.2022 г. се проведе редовно Общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) свикано по предложение на УС при спазване на условията за свикване ОС залегнали в ЗЮЛНЦ и Устава на БГРК.

            Заседанието беше открито в 16,00 ч. Поради усложнената епидемична обстановка в страната заседанието се провежда онлайн, чрез използване на платформата ZOOM като всеки един от членовете е получил на мейла си линк за събранието.

            На заседанието присъстват: 17 члена на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК), от които 16 лично и 1 с пълномощно. Изготви се присъствен списък, който е неразделна част от настоящият протокол за проведено ОС.

            На основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ свиканото Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) е редовно и може да взема решения.

            Стефка Александрова Швунк предложи за председател на ОС да бъде избрана Йорданка Николова Павлова. При направеното гласуване това предложение беше прието с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“. По предложение на Председателстващият ОС за протоколчик беше предложена Стефка Александрова Швунк. За протоколчик с 15 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 1 гласа „Въздържал се“ от присъстващите членове беше избрана  Стефка Александрова Швунк. От председателя на ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) беше предложено да бъде приет следният дневен ред за провеждане на Редовно годишно  общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК), а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021г. Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021 г.

            2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021г. Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2021 г.

            3. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2022 г. Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2022 г.

            4. Приемане на нови членове

            5. Промяна в състава на УС.

            6. Обсъждане и приемане на решение за членство на сдружението във федерация.

7. Разни
 След станали разисквания и дадени разяснения от Председателя на ОС с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

            ОС приема следният Дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК):

            1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021г. Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021 г.

            2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021г. Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2021 г.

            3. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2022 г. Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2022 г.

            4. Приемане на нови членове

            5. Промяна в състава на УС.

            6. Обсъждане и приемане на решение за членство на сдружението във федерация.

            7. Разни

            По т.1 от утвърдения дневен ред: Стефка Александрова Швунк прочете изготвеният Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г. С 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

            ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г. и освобождава от отговорност членовете на УС.

            По т.2 от утвърдения дневен ред: Йорданка Николова Павлова прочете изготвеният Отчетен доклад на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г.

            С 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

            ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) приема Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021г. И освобождава от отговорност членовете на УС.

            По т.3 от утвърдения дневен ред: Йорданка Николова Павлова прочете изготвеният проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2022 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2022 г.

            С 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното

РЕШЕНИЕ:

            ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2022 г.

            По т.4 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС бяха представени предложенията за нови членове. По направените предложения станаха разисквания. След задълбочен дебат, присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното

РЕШЕНИЕ:

            Приема следните кандидати за свои членове – Емилия Бончева-Овчарова 

               По т.5 от утвърдения дневен ред: Промяна в състава на УС.
Председателя на УС – Йорданка Павлова – поради лични причини подаде своята оставка като Председател на УС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).

               По предложение на председателстващият събранието оставката беше подложена на гласуване присъстващите на ОС членове с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното

РЕШЕНИЕ:

               Приема подадената оставка на Йорданка Павлова като председател на УС и я освобождава от отговорност.

            Стефка Швунк предложи Йорданка Павлова да остане в УС като координатор, а Краси Гюров, който на последното събрание беше избран за помощник с ресор Връзки с обществеността да заеме мястото на секретар на клуба.

               По предложение на председателстващият събранието беше подложено на гласуване присъстващите на ОС членове с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното

РЕШЕНИЕ:

               Йорданка Павлова да остане в УС като координатор, а Краси Гюров, заема мястото на секретар на клуба.

               За попълване на състава на УС и избиране на нов председател на УС на сдружението г-жа Йорданка Павлова предложи за председател на УС да бъде избрана члена на УС Стефка Швунк. Не постъпиха други предложения и направеното такова се подложи на гласуване. Присъстващите на ОС членове с 15 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 1 гласа „Въздържал се“ приеха следното

РЕШЕНИЕ:

            Избират за председател на УС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) г-жа Стефка Швунк с мандат до края на мандата на действащият УС.

            6. Обсъждане и приемане на решение за членство на сдружението във федерация – предвид обстоятелствата и трите кандидатури за кандидат членове на FCI, Български Голдън Ретривър Клуб в станалите разисквания надделя становището, че  е твърде рано да се установи, коя е най-удачната формация, за да се присъедини клуба към нея.

            По предложение на председателстващият събранието беше подложено на гласуване решение да се изчака с решение за присъединяване към федерация по кинология при постигане на по голяма яснота. Присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното

РЕШЕНИЕ:

            Не вземат решение за  членство на сдружението във федерация по кинология.


            По т.7 от утвърдения дневен ред: Станаха разисквания по текущата дейност на сдружението. Решения не бяха приети.

            Поради изчерпване на Дневният ред ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) беше закрито в 19,30 ч.

            Към настоящият протокол се приложи и изготвеният присъствен Списък на членовете присъствали и взели участие в ОС изготвен въз основа на присъствалите в онлайн системата ZOOM и заверен от председателя на ОС и протоколчика.

Председател на ОС: Йорданка Николова Павлова

Протоколчик: Стефка Александрова Швунк