Протокол

Днес, 22.09.2023 г. от 18,30 ч. в гр. Пловдив, зала ”Колодрум“, ул. „АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ“ 8, се проведе Общо събрание на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). Заседанието се откри от Председателя на сдружението Йорданка Николова Павлова. При преброяване се констатира, че присъстват 12 (7 лично и 5 надлежно упълноможени лица) от общо 47 членове на сдружението-налице е предвиденият в чл.48 от Устава кворум за провеждане на Общо събрание на сдружението.

За протоколчик бе избрана Стефка Швунк

За председателстващ събранието беше избрана Йорданка Николова Павлова.

Заседанието на Общото събрание протече при следния Дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на УС на сдружението и избор на нов УС и нов председател на УС;

2. Промени в устава на сдружението;

3. Прием на нови членове в Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК);

4. Обсъждане и приемане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2024 г.;

5. Обсъждане и решение за членство в българска федерация по кинология;

6. Приемане на ГФО на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2022 г.;

7. Организационни въпроси.

По т.1 от Дневния ред Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на УС на сдружението и избор на нов УС и нов председател на УС“ председателстващият Общото събрание предложи да бъдат освободени от длъжност и отговорност членовете на досегашния УС, а именно: Йорданка Николова Павлова, като същата да бъде освободена и от длъжността си на председател на УС и освободена от отговорността ѝ като председател на УС,Стефка Александрова Швунк, Валентина Иванова Ташкова, Веселина Петрова Божикова, Елена Чавдарова Дончева, Светлин Славов Боранов и Десислава Огнянова Радева, а за членове на новия Управителен съвет и на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) да бъдат избрани:

1. Стефка Александрова Швунк

2. Веселина Петрова Божикова

3. Десислава Огнянова Радева

4. Светлин Славов Боранов

5. Красимир Васков Гюров

6. Светла Георгиева Димитрова

И

7. Христо Петров Гочев, , като за председател на УС на Сдружението да бъде избрана Стефка Александрова Швунк

ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСВОБОЖДАВА членовете на досегашния УС от длъжност и отговорност, а именно:

1. Йорданка Николова Павлова

2. Стефка Александрова Швунк

3. Валентина Иванова Ташкова

4. Веселина Петрова Божикова

5. Елена Чавдарова Дончева

6. Светлин Славов Боранов и

7. Десислава Огнянова Радева, като освобождава Йорданка Николова Павлова, от длъжността ѝ на председател на УС на Сдружението, както и от отговорността ѝ като Председател на УС на сдружението

ИЗБИРА за членове на УС на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) и нов управител на УС:

1. Стефка Александрова Швунк – председател

2. Веселина Петрова Божикова – зам.председател

3. Десислава Огнянова Радева – отговорник развъдна дейност

4. Светлин Славов Боранов – отговорник по спортната дейност

5. Красимир Васков Гюров

6. Светла Георгиева Димитрова – секретар

И

7. Христо Петров Гочев, , като за председател на УС на Сдружението да бъде избрана Стефка Александрова Швунк

Резултат от гласуването – „за”- 12 гласа.

„против”-няма

По т.2 от Дневния ред „Промяна в устава на сдружението“ се направиха следните разяснения от председателстващия събранието Йорданка Павлова: следва да се промени начинът на провеждане на ОС и събрания на УС, като преминем и в дистанционно провеждане на събранията – посредством онлайн платформите Zoom (Зуум), Teams (Тиймс), Skype (Скайп) или друг вид платформа, предварително обявена в поканата за свикване на ОС и събрание на УС. Необходимостта от промяна възникна, тъй като членовете на сдружението, както и членовете на УС, живеят на територията на цялата страна (РБългария). С оглед улесняването на провеждане, както на общите събрания, така и на събранията на УС, е в интерес на сдружението да се направи посоченото изменение в Устава. На следващо място, отново с оглед улесняване начина на провеждане на ОС, в интерес на сдружението е поканата за общо събрание да се изготвя и разпространява, като всички членове на сдружението биват уведомени със съобщение по електронна поща и отделно, информацията за провеждането на общото събрание се разпространява и в интернет сайта на сдружението (https://bulgoldens.com/) както и в страницата на БГРК във Фейсбук. С оглед ефективното събиране на членския внос и възможността за принудителното му събиране при забава или изключването на член от сдружението поради неплащане на определен брой членски вноски, следва да се определи краен срок за заплащане на членския внос към сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК). Обсъди се и промяна в начина на събиране на членския внос и изключване на членове, поради неплащането му. В тази връзка, беше направено предложение в следния смисъл: Членският внос за всяка година да се внася до 31-во число на месец март на съответната година. При неплащане на годишния членски внос в определения за това срок, включително и след еднократна писмена покана за плащане, отправена до забавилия плащането член, посредством предварително предоставен от члена имейл адрес, то същият се изключва от списъка с членове на БГРК. Забавилият плащането член да не се изключва, ако с писмена молба до Управителния съвет е поискал отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това. Също така, за точното описание на сдружението, следва в устава БГРК да бъде записано, че е „юридическо лице в обществена полза“.

Във връзка с всичко, изложено дотук, председателстващият Общото събрание предложи да се направят следните изменения в устава на клуба:

 • Чл. 1, ал. 1 се допълва със следното: „БГРК е юридическо лице в обществена полза“;
 • Чл. 24, б. Д се допълва по следния начин: „Да внася редовно дължимите вноски към БГРК. Членският внос към сдружението се внася всяка година до 31-во число на месец март на съответната година.“;
 • Чл. 24 да се допълни с нова буква К), която да гласи: „Да предостави актуален имейл адрес, на който да бъде известяван за провеждане на ОС на Сдружението, както и за всякаква друга относима към дейността на Сдружението информация. При промяна в имейл адреса, членът на сдружението е длъжен да уведоми УС за това в 7-дневен срок от настъпване на промяната. В случай, че не спази този срок, всяко съобщение, изпратено по стария имейл адрес на члена на сдружението, се счита за редовно връчено.“;
 • Чл. 27, предл. 2 се изменя, както следва: „при неплащане на годишния членски внос в определен срок, включително и след еднократна писмена покана за заплащане на дължимата сума в 30-дневен срок от изпращането ѝ, отправена по предварително представен от члена на сдружението имейл“ ;
 • Чл. 44, ал. 1 се допълва по следния начин: „…отправено един месец преди определената дата чрез писма-покани, изпращани по имейлите на членовете, съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Информацията за провеждането на общото събрание се разпространява и в интернет сайта на сдружението (https://bulgoldens.com/), както и в страницата на БГРК във Фейсбук. Времето за оповестяване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни. Събранието може да се провежда и онлайн в платформа, изрично обявена в поканата. Списъкът с присъствалите се изготвя от протоколчик и се заверява с подпис от Председателя и Секретаря на ОС.“;
 • Чл. 44, ал. 2 се допълва с: „Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителния съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на БГРК в населеното място, където се намира седалището на БГРК. Искането се изпраща по имейлите на членовете на БГРК.
 • Чл. 56, ал. 1 се допълва, както следва: „Събранията на УС могат да се провеждат и онлайн в платформа, предварително избрана от членовете на УС за провеждане на събранието.

ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) да бъде променен, както следва: извършва се промяна в начина на провеждане на ОС и събрания на УС, като последните могат да се провеждат дистанционно – посредством онлайн платформите Zoom (Зуум), Teams (Тиймс), Skype (Скайп) или друг вид платформа, предварително обявена в поканата за свикване на ОС и събрание на УС. Изменя се Уставът и в следния смисъл: поканата за общо събрание да се изготвя и разпространява, като всички членове на сдружението биват уведомени със съобщение по електронна поща и отделно, информацията за провеждането на общото събрание се разпространява и в интернет сайта на сдружението (https://bulgoldens.com/), както и в страницата на БГРК във фейсбук. Уставът се променя, като се определя краен срок за запащане на членския внос към сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК), а именно: Да внася членския внос за всяка година до 31-во число на месец март на съответната година. При неплащане на годишния членски внос в определения срок, включително и след еднократна писмена покана за плащане, отправена до забавилия плащането член, посредством предварително предоставен от члена имейл адрес, то същият се изключва от списъка с членове на БГРК. Забавилият плащането член не се изключва, ако с писмена молба до Управителния съвет е поискал отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това. Във връзка с приетите промени се правят следните изменения в устава на клуба:

 • Чл. 1, ал. 1 се допълва със следното: „БГРК е юридическо лице в обществена полза“;
 • Чл. 24, б. Д се допълва по следния начин: „Да внася редовно дължимите вноски към БГРК. Членският внос към сдружението се внася всяка година до 31-во число на месец март на съответната година.“;
 • Чл. 24 да се допълни с нова буква К), която да гласи: „Да предостави актуален имейл адрес, на който да бъде известяван за провеждане на ОС на Сдружението, както и за всякаква друга относима към дейността на Сдружението информация. При промяна в имейл адреса, членът на сдружението е длъжен да уведоми УС за това в 7-дневен срок от настъпване на промяната. В случай, че не спази този срок, всяко съобщение, изпратено по стария имейл адрес на члена на сдружението, се счита за редовно връчено.“;
 • Чл. 27, предл. 2 се изменя, както следва: „при неплащане на годишния членски внос в определен срок, включително и след еднократна писмена покана за заплащане на дължимата сума в 30-дневен срок от изпращането ѝ, отправена по предварително представен от члена на сдружението имейл“ ;
 • Чл. 44, ал. 1 се допълва по следния начин: „…отправено един месец преди определената дата чрез писма-покани, изпращани по имейлите на членовете, съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Информацията за провеждането на общото събрание се разпространява и в интернет сайта на сдружението (https://bulgoldens.com/), както и в страницата на БГРК във Фейсбук. Времето за оповестяване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни. Събранието се провежда изцяло онлайн в платформа, изрично обявена в поканата. Списъкът с присъствалите се изготвя от протоколчик и се заверява с подпис от Председателя и Секретаря на ОС.“;
 • Чл. 44, ал. 2 се допълва с: „Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителния съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на БГРК в населеното място, където се намира седалището на БГРК. Искането се изпраща по имейлите на членовете на БГРК.“;
 • Чл. 56, ал. 1 се допълва, както следва: „Събранията на УС могат да се провеждат и онлайн в платформа, предварително избрана от членовете на УС за провеждане на събранието.

Резултат от гласуването – „за”- 12 гласа.

„против”-няма

По т.3 от Дневния ред Прием на нови членове в Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК)“ председателстващият Общото събрание предложи да бъдат приети следните нови членове в Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК):

1. Николета Александрова Дикова

2. Димитър Стоянов Митков

ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема следните нови членове:

1. Николета Александрова Дикова

2. Димитър Стоянов Митков

Резултат от гласуването – „за”- 12 гласа.

„против”-няма

По т.4 от Дневния ред „Обсъждане и приемане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2024 г.“ бяха направени обсъждания (и приемане) на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2024 г.;

ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

ПРИЕМА проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2024 г..

Резултат от гласуването – „за”- 12 гласа.

„против”-няма

По т.5 от Дневния ред „Обсъждане и решение за членство в българска федерация по кинология“ бяха направени следните обсъждания: Все още няма приета федерация от заявилите молби за членство към Международната Федерация по Кинология, БГРК остава това решение за следващото събрание на ОС.

ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Български Голден Ретривър Клуб реши да не членува в нито една от федерациите – кандидат членове на Международната Федерация по Кинология, докато МФК не избере кой от четирите кандидати ще бъде представител в България.

Резултат от гласуването – „за”- 12 гласа.

„против”-няма

По т.6 от Дневния ред „Организационни въпроси“ не бяха направени обсъждания.

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателстващият, Йорданка Павлова, закри заседанието на Общото събрание.

Протоколчик:

…………………………………

Председател на ОС:

…………………………………

Председател на сдружението: ……………………………