УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК)


Членовете на БГРК се ръководят от действащото законодателство, всички вътрешни нормативни документи и разпоредби на Българската Републиканска Федерация по Кинология (БРФК), Международната Федерация по Кинология (МФК) и БГРК, които приемат като свое легитимно върховенство.

I. СТАТУТ

Чл. 1. /1/. БГРК е юридическо лице, отделено от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на БГРК.
/2/. БГРК отговаря за задълженията си със своето имущество.
/3/. Членовете на БГРК не отговарят за задълженията на БГРК.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /1/. Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК). Наименованието може да се изписва и на aнглийски език- “BULGARIAN GOLDEN RETRIEVER CLUB” (BGRC)
/2/. Наименованието на БГРК, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано БГРК и номера на съдебната регистрация, БУЛСТАТ и банкова сметка, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на БГРК.
/3/. Наименованието на регионалните секции на БГРК се образува, като към наименованието на БГРК се добавя указанието секция и населеното място, където е седалището на регионалната секция.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Пловдив,
Район Централен,
ул. Христо Г. Данов № 43,
Пощенски код: 4000

IV.СРОК

Чл. 4. БГРК не е ограничено със срок или друго прекратително условие

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. БГРК осъществява дейност в обществена полза, като предмета на дейност на БГРК се изразява във:
А/. Чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породата Голден Ретривър на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта установен от страната родина и МФК, относно расовите белези на кучетата от тази порода и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.
Б/. Набавяне на достатъчно и разнообразно количество вносен генетичен материал и работа с досега съществуващия.
В/. Запазване качеството на физическите заложби на регистрираните кучета от породата Голден
Ретривър и тези на техния характер и ползвателни качества.
Г/. Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породата Голден Ретривър, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на регионалните клубове на БГРК.
Д/. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата Голден Ретривър, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, водене на племенна книга, издаване на родословни свидетелства на кучетата от тази порода, родени от родители с доказан и фиксиран произход и селекционни връзки.
Е/. Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ за кучета от породата Голден Ретривър.
Ж/. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета от породата Голден Ретривър.
З/. Професионално обучение на кучетата от породата Голден Ретривър за спортни, ловни и други полезни цели.

VI.ЦЕЛИ


Чл.6./1/ Oсъществяване на дейност в полза на собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породата голден ретривър и техните любители.
/2/.Запазване и разпространение на породата голден ретривър в чист вид.
/3/.Гарантиране произхода на кучетата с клубни родословия
/4/. Повишаване киноложката култура на членовете си и популяризиране на дейността си пред обществото.
/5/.Създаване на регионални секции на Клуба със същия предмет на дейност.
/6/.Придобиване на лиценз от БРФК за организиране на работни изпитания и национални изложби с присъждане на титла “С.А.С”. за национален шампион на България.
/7/. Осигуряване на достоверна информация относно посочената порода и свързаните с нея прояви: семинари и състезания, изложби, регистрация на развъдници, произведени кучила и други.

VII. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


Чл.7.Средствата за постигане на тези цели са:
А/ Разпространение на киноложка литература, стандарт на породата, календар на изложби и състезания и други информационни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета от породата Голден Ретривър
Б/ Завеждане на племенна книга на породата
В/ Подобряване качеството на кучетата от тази порода посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри.
Г/ Ежегодно провеждане на бонитировка на племенните кучета
Д/ Организирането на клубни екстериорни изложби
Е/ Организиране на клубни изпитания с цел запазването на работните качества на породата
Ж/ Поддържане на връзки с клубове в чужбина със същия предмет на дейност с оглед получаване на нова информация за породата и начините на нейното развъждане и нейното използване и за лов
З/ Даване на компетентни консултации на членовете на Клуба, организиране на семинари и други обучения
И/ Обучение на съдии за породата
Й/ Организиране на годишни работни изпитания
К/ Създаване и поддържане на съоръжения за обучение на кучета
Л/ Наемане на ловностопански терени, съгласно изискванията на законите и след получаване на съответните разрешителни, ако се изискват такива с цел запазване и обучение на клубните кучета
М/ Членство в БРФК
Чл.8. Дейността на Клуба се реализира въз основа на доброволност на членовете, свободен избор на организационни форми, изборност, мандатност и периодична отчетност, гласност на всички решения.

VIII. ЧЛЕНСТВО

Чл.9. /1/. Членуването в БГРК е доброволно. Членове на БГРК могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица;
/2/. Член на БГРК може да бъде лице притежаващо куче от породата Голден Ретривър или лице проявяващо активен интерес към кучетата от тази порода;
/3/. Учредителите на Клуба са негови членове по право;
Чл. 10. Член на БГРК може да бъде всяко юридическо лице, ако за това има надлежно разрешение на ръководния му орган и което споделя целите на БГРК и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав, всички вътрешни нормативни документи и разпоредби на БГРК, БРФК и МФК, прието по съответния ред за приемане на нови членове.
Чл. 11. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на БГРК само със съгласие на родителите /настойниците/ си и при надзор от страна на съответните органи на БГРК.
Чл. 12. Не могат да бъдат членове на БГРК професионални търговци на кучета и посредници, както и членове на киноложки дружества, които не принадлежат към Българската Републиканска Федерация по Кинология и на Международната федерация по кинология.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 13. /1/. Желаещият да стане член на БГРК подава писмена молба до Председателя на управителния съвет, с която заявява, че желае да стане член на БГРК, приема всички нормативни документи на БГРК, БРФК и МФК, признава и обещава да спазва стандарта за расовите белези на кучетата от породата Голден Ретривър, декларира, че няма да извършва непозволени кръстоски и, че не съществуват пречки /забрани/ за членуване в БГРК;
/2/. Кандидатите-ЮЛ представят заедно с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в БГРК;
Чл. 14. В течение на 30 /тридесет/ календарни дни след подавене на молбата за членство, всеки клубен член може да направи писмено,мотивирано,обосновано и адресирано до Председателя на УС възражение срещу приемането.
Чл. 15. Управителният съвет изготвя списък с необходимите документи за членство в БГРК.
Чл. 16. Молбата се предлага от Председателя на заседание на Управителния Съвет за вземане на решение, относно приема в БГРК на кандидата като асоцииран член, който я разглежда задължително в едномесечен срок. След изтичане на срока по чл. 14. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Чл. 17. При отказ на молба за асоциирано членство в БГРК, Управителният Съвет е длъжен да съобщи писмено на молителя причините за този отказ в срок от 30/Тридесет/ дни след изтичане на 30 /тридесет/ дневният срок за възражения по чл.14.
Чл. 18. В случай на отказ за приемане от страна на Управителния Съвет въпросът се отнася от заинтересуваното лице до Общото събрание на БГРК за взимане на окончателно решение.
Чл. 19. Всеки член на БГРК има равни права с другите негови членове.
Чл. 20. Всеки асоцииран член става редовен член на БГРК след гласуване на Общото събрание.
Чл. 21. УС на БГРК може да предлага на Общото събрание приемането на Почетни членове – хора със заслуги към БГРК.
Чл.22. Почетните членове са с пожизнено членство, не дължат членски внос и нямат право на глас на Общото събрание на БГРК Членските им права могат да бъдат отнети само за неспортсменско поведение по време на клубно или организирано от БРФК мероприятие и констатирани и неоспоримо доказани действия срещу интересите и престижа на БГРК;

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 23. Всеки член на БГРК има право:
А/. Да участва в дейността на БГРК и в Общото събрание с право на един глас;
Б/. Да участва в мероприятията на БГРК;
В/. Да бъде избиран в ръководните и представителни органи на БГРК след навършване на пълнолетие;
Г/. Да изисква информация за работата на БГРК и за дейността на неговите ръководни органи;
Д/. Да представя писмено пред Управителния съвет на БГРК жалби и предложения, отнасящи се до правата му като член по дейността на БГРК;
Е/. Да ползва с предимство съоръженията на БГРК по начин, определен от Управителния съвет;
Ж/. Да се ползва от придобивките и дейността на БГРК;
Чл. 24. Всеки член на БГРК е длъжен:
А/. Да спазва Устава и правилниците на БГРК и да работи за постигане на неговите цели;
Б/. Да подпомага БГРК за постигане на неговите цели;
В/. Да изпълнява решенията на Управителния съвет на БГРК;
Г/. Да спазва указанията на органите на БГРК при отглеждането на кучета от породата Голден Ретривър, да се грижи съвестно за животните;
Д/. Да внася редовно дължимите вноски към БГРК;
Е/. Да уважава традициите на БГРК и неговите членове и тези, които го представляват;
Ж/. Да уведомява незабавно Управителния съвет при промяна на личния си адрес;
З/. Да пази в тайна поверителна информация, отнасяща се до Сдрежението, която му е станала известна при или по повод на участието му в дейността на БГРК;
И/. Да дава информация за отглеждано от него куче от породата Голден Ретривър и неговото потомство
Й/. Да спазва указанията на БГРК и неговите ръководни органи, относно осъществяването на селекционните връзки, отглеждането и обучението на куче от породата Голден Ретривър;

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 25. Членството в БГРК се прекратява:
– по собствено желание;
– с изключване;
– при смърта или поставянето под пълно запрещение;
– прекратяване на членството при прекратяване на БГРК;
Чл. 26. Напускането на БГРК става с едностранно волеизявление до Управителния съвет за прекратяване членството му с писмено искане
Чл. 27. Дадено лице се изключва, като член на БГРК, съответно името му се заличава от Списъка на членовете му, когато:
– е получено членство в БГРК по неправомерен начин;
– при неплащане на годишния членски внос в определен срок, включително и след двукратна писмена покана за плащане през 30 /тридесет/ дни, отправена до забавилия плащането член. Забавилият плащането член не се изключва, ако с писмена молба до Управителния съвет е поискал отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това;
– при нарушаване на Устава, Правилниците и другите нормативни документи на БГРК;
– при неизпълнение на решенията на органите на БГРК;
– при неспортсменско поведение по време на клубно или организирано от БРФК мероприятие;
– при констатирани и неоспоримо доказани действия срещу интересите и престижа на БГРК;
Чл. 28. /1/. Когато се установи, че дадено лице е скрило съществуващи пречки /забрани/ за членуване в БГРК и е било прието за негов член, то името му се заличава от списъка на членовете на БГРК;
/2/. За членове на БГРК не се допускат лица, които са членове на алтернативни на БРФК организации и/или организации с предмет на дейност конкурентен или несъвместим с дейността на БГРК , и/илиучастват в дейността им.
Чл. 29. Решението за изключване, съответно за заличаване от Списъка за членовете на БГРК, се взема от Управителния съвет. УС е длъжен да даде срок на изключвания за обяснение и след това може да вземе решение за неговото изключване. При вземане на решение за изключване УС е длъжен да съобщи писмено на изключения, като посочи причините за това. Изключеният може да обжалва решението на УС, в срок от 30 дни от датата на решението за изключване пред Общото събрание, което потвърждава или отхвърля решението на УС.
Чл. 30. При прекратяване на членството БГРК не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилият членството си член на БГРК е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

IX. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

ИМУЩЕСТВО

Чл. 31. Имуществото на БГРК се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от нормативни актове;
Чл. 32. БГРК може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл. 33. Подборът на лица и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на БГРК съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подбора е общодостъпна.
Чл. 34. За безвъзмездно разходване на имуществото на БГРК е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 35. Средствата на БГРК се набират от:
А/. Встъпителната вноска от членовете;
Б/. Годишен членски внос от членовете. Годишният членски внос се заплаща до края на м. март на годината, за която следва;
В/. Доброволни вноски от членове;
Г/. Вноски /абонаменти/ за печатен орган на БГРК.
Д/. Вноски за участия в състезания;
Е/. Приходи от дейността на БГРК-от състезания, за издаване на удостоверения за произход и други документи на БГРК, билети за състезания, изложби и др.;
Ж/. От спомагателна дейност, реклами и др. дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ;
З/. БГРК в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство;
Чл. 36. Размерът на вноските по чл. 35 се определя от Управителния съвет.
Чл. 37. Средствата на БГРК могат да се използват само за целите, предвидени в Устава на БГРК и неговата издръжка като изразходването им става по реда предвиден в този Устав.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 38. При наличие на загуби,според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на БГРК. Решението се взима с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласовете от всички членове на БГРК.

X. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА БГРК

Чл. 39. Органите на БГРК са:
А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Б/. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 40. Общото събрание е върховен орган на БГРК, състои се от всички редовни членове на БГРК. Членовете на БГРК участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧЛЕНОВЕ УЧАСТВАЩИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 41. /1/. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
/2/. Членовете-юридически лица се представят в Общото събрание на БГРК от законните им представители или изрично упълномощено лице.
/3/. Членовете – физически лица могат да упълномощят за участие в Общото събрание на БГРК само друг член на БГРК.
/4/. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на БГРК на Общото събрание.
/5/. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на БГРК, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
/6/. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 42. Общото събрание:
1/. Изменя и допълва Устава на БГРК;
2/. Приема други вътрешни актове;
3/. Взема решения за преобразуване или прекратяване на БГРК;
4/. Избира и освобождава членове на Управителния съвет,  Председателя на Управителния съвет  и членовете на Контролния съвет.
5/. Назначава ликвидаторите при прекратяване на БГРК, освен в случай на несъстоятелност;
6/. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
7/. Взема решение за участие в други организации;
8/. Определя общата програма и насоките за развитие на БГРК;
9/. Приема бюджета на БГРК;
10/. Приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвети;
11/. Отменя решения на УС и другите органи на БГРК, когато противоречат на Закона и Устава на БГРК или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БГРК;
14/. Взема решения по въпроси от общ характер – жалби, молби, декларации, обръщения и др.
15/. Приема нови членове

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 43. /1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно-редовно Общо събрание.
/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на БГРК-извънредно Общо събрание.
Чл. 44. /1/. Редовно Общо събрание се свиква от Управителния съвет след предизвестието на всички членове на БГРК, отправено един месец преди определената дата чрез писма-покани, съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква.  Времето за оповестяване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.
/2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителния съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на БГРК в населеното място, където се намира седалището на БГРК. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на БГРК по писмено искане на заинтересуваните членове или натовареното от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 45. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на БГРК най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 46. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и изрично упълномощените представители се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС.
Чл. 47. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установеното наличие на кворум.

КВОРУМ

Чл. 48. Общото събрание може да заседава ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 49. Всички редовни членове имат право на един глас.

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 50. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1/. Предявяване на искове срещу него;
2/. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към БГРК;
3/. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен или по сватовство-до втора степен включително;

МНОЗИНСТВО

Чл. 51. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с право на глас.
Необходимото мнозинство за вземане на решения на ОС е:
А/. квалифицирано мнозинство-2/3 от гласовете на присъстващите, за решения относно:
– приемане, изменение и допълнение на Устава;
– прекратяване на БГРК или преобразуването му;
Б/. обикновено мнозинство-1/2 +1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в б. “а”.


РЕШЕНИЯ

Чл. 52. /1/. Общото събрание не може да приема, решения засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл. 53. /1/. За заседанието на Общото събрание се води Протокол, според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателят и Секретаря на събранието. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите на събранието и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 54. /1/. БГРК се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговия Председател и заместник председател заедно и поотделно.
/2/. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/3/. Управителният съвет се състои не по малко от 5 и не повече от 7 члена сред които задължително: Председател, Зам-Председател, Отговорник по развъдната дейност, Секретар и Отговорник по спортната дейност .
/4/. Член на УС може да бъде и ЮЛ-член на БГРК, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
/5/. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/6/. Членовете на УС или физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходящ опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 55. /1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задължениета си в интерес на БГРК и да пазят тайните на БГРК и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/. Управителният съвет приема правила за работата си.
/4/. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на БГРК. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
/5/. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на БГРК.
/6/. Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на БГРК при спазване изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок до 1 /една/ година.
/7/. УС определя реда и организира извършването на дейността на БГРК, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
/8/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на БГРК.
/9/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/10/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/11/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.
/12/. Взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на встъпителните вноски, годишните членски вноски, вноски за участие в състезания, таксите за издаване на удостоверения за произход и др. или на имуществените вноски.
/13/. Взема решения и по други въпроси, които съгласно този устав или приложимите нормативни актове не са предоставени като правомощия на Общото Събрание

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 56. /1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината членове на Управителния съвет, лично или с представляване от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 50, ал. 6-7 от Устава на БГРК и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.
/4/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на БГРК;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за БГРК или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решения за предложение пред Общото събрание за създаване на регионални секции;
Чл. 57. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводство отчетна информация за дейността на БГРК при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 58. УС приема и утвърждава Правилник за своята дейност и Правилници и Наредби за дейността на регионалните секции към БГРК.
Чл. 59. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компететността на Общото събрание.
Чл. 60. УС утвърждава и контролира провеждането на съвещания, конференции, симпозиуми, изложби и изпитания.
Чл. 61. УС оперира с паричните средства на БГРК въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретните разходи.
Чл. 62. УС взема решения за приемане и изключване на членове на БГРК.
Чл. 63. УС взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на БГРК.
Чл. 64. УС посредничи при спорове между членове на БГРК.
Чл. 65. УС отговаря за документацията на БГРК, която му е поверена по силата на Устава.
Чл. 66. УС издава съответните документи на БГРК при условията на РАЗДЕЛ ХIII от Устава на БГРК.
Чл. 67. УС приема организационно-управленската структура на Сдружеунието. Назначава и освобождава помощните органи на БГРК и други вътрешни правила на БГРК.
Чл. 68. УС обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетенцията на Общото събрание.
Чл. 69. УС води и/или съхранява следната документация:
– Протоколи от провеждането на Общите събрания;
– Протоколна книга за заседанията на УС;
– Племенна книга;
– Входящ и изходящ дневник за кореспонденция;
– Друга оперативна документация;
Чл. 70. Освобождаване на членове от УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС 1 /един/ месец преди датата на напускне, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение за отнасяне на въпроса пред ОС с обикновено мнозинство, като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 71. /1/. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на БГРК и дават гаранция за своето управление.
/2/. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 72. /1/. Председателят на Управителния съвет се избира пряко от Общото събрание за срок от 3 /три/ години с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Председателят на Управителния съвет представлява БГРК заедно или поотделно със зам.председателя в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява БГРК добива изрично посочен с пълномощно друг член на УС, ако и зам.-председателят на УС няма тази възможност.
/3/. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за БГРК.
/4/. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на БГРК и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на БГРК, освен ако е упълномощен изрично за това от ОС.
Чл. 73. Председателят:
– организира изпълнението на решениеята на УС;
– организира дейността на БГРК, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
– представлява БГРК и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
– докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на БГРК;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 74. /1/.Зам. Председателят на Управителния съвет се избира пряко от Общото събрание за срок от 3 /три/ години с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/.Зам. Председателят на Управителния съвет представлява БГРК заедно или поотделно със председателя в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява БГРК добива изрично посочен с пълномощно друг член на УС, ако и председателят на УС няма тази възможност.
/3/. Зам.Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за БГРК.
/4/. Зам. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на БГРК и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Зам. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на БГРК, освен ако е упълномощен изрично за това от ОС.
Чл. 75. Зам. Председателят:
– организира изпълнението на решениеята на УС;
– организира дейността на БГРК, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
– представлява БГРК и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
– докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на БГРК;

ГЛАВЕН ОТГОВОРНИК ПО РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 76. Главният отговорник по развъдната дейност следи за отглеждането на кучетата от породата Голден Ретривър и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането.
Чл. 77. Главният отговорник по развъдната дейност е член на Управителния съвет и няма изпълнителски функции да налага наказания на членове на БГРК. Той може да прави предложение за наказание на нарушител на стандарта, разпоредбите и указанията по отглеждането до Управителния съвет или да откаже да изпълни исканите от него услуги, в рамките на своите функции.
Чл. 78. Главният отговорник по развъдната дейност дава задължителни указания на отговорниците по развъдна дейност.
Чл. 79. Главният отговорник по развъдната дейност се грижи за издаването на книга за развъдната дейност.
Чл. 80. Главният отговорник по развъдната дейност се избира от ОС на БГРК
Чл. 81. Отговорник по развъдна дейност.
1. Назначава се от Управителния съвет.
2. Следи за отглеждането на кучетата от породата Голден Ретривър и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането на кучетата от тази порода, в района за който е избран да отговаря.
3. Отговорниците по развъдна дейност са подчинени на Главния отговорник по развъдна дейност.
4. Отговорникът по развъдна дейност е длъжен да информира Главния отговорник по развъдна дейност за нарушаване стандарта, условията и разпоредбите по отглеждането и да прави потвърждения за потвърждаване избора за включване на дадено куче от породата Голден Ретривър в развъдна дейност.
5. Отговорникът по развъдна дейност следи за слагането на микрочип на кучетата от породата Голден Ретривър, родени в България от осъществявани от БГРК селекционни връзки, обучава, съветва, контролира и подпомага членове на БГРК в района, за който е избран да отговаря.

 ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА БГРК
А/. Главен инструктор по спорта и обучението
Б/ Клубен Експерт-съдия/съдии се предлагат и назначават от Управителния съвет. Техният брой не е ограничен.

А/. Главен инструктор по спорта и обучението

Чл. 82. Отговаря за обучението на кучетата от породата Голден Ретривър, изпитите и реда за тяхното провеждане.
Чл. 83. Има право да дава задължителни указания на инструкторите по спорта и обучението.
Чл. 84. Избира се от Общото събрание.
Чл. 85. Инструктори по спорта и обучението.
1. Имат функциите на Главния инструктор по спорта и обучението в района, за които са избрани да отговарят.
2. Инструкторът по спорта и обучението е длъжен да се съобразява със задължителните указания на Главния инструктор по въпросите на спорта и обучението.
3. Назначават се от Управителния съвет.


Б/. Контролен съвет

Чл.86. Контролният орган на БГРК е Контролния съвет, който се избира от Общото събрание в състав от трима члена за срок от 2 /две/ години, без ограничение в броя на мандатите.

Чл. 87. Членовете на съвета избират от своя състав председател и секретар. Председателят представлява Контролния съвет и участвува в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

Чл.88.Контролният съвет на сдружението :

1. Контролира изпълнението на решенията на ръководните органи на сдружението;

2. Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на сдружението;

3. Извършва цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки на БГРК, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността и целесъобразността на финансовите, договорни и други дейности;

4. Извършва проверки по управлението, стопанисването на предоставеното на дружествата имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи;

5. Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентни органи при извършени от тях проверки, ревизии и одити;

6. Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за констатираните характерни нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушения и предлага мерки за отстраняването им.

Чл.89. За резултатите от дейността си Контролният съвет се отчита на Общото събрание

Чл.90. Контролният съвет има право да извършва проверки на всички структури в сдружението, както и да изисква писмени и устни обяснения от длъжностните лица

XI. РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ

Чл. 91. /1/. С решение на Общото събрание на БГРК могат да се откриват и закриват регионални секции извън населеното място, в което се намира седалището на БГРК. Всеки член на БГРК може да членува в избрана от него регионална секция..
/2/. Регионалните секции не са юридически лица, те поддържат връзка с органите на БГРК чрез избран от своите членове координатор и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им.
/3/. Регионалните секции водят книги за дейността си, които най-малко веднъж годишно се представят пред Управителния съвет на БГРК, отчет за дейността на регионалната секция.
Чл. 92. Регионалната секция е длъжна да се съобразява в своята работа със задължителните указания на органите на БГРК.
Чл. 93. Регионалната секция работи за постигане целите на БГРК в района, в който е създадена.
Чл. 94. Регионалната секция има право:
– да популяризира дейността на БГРК сред населението на района, в който е създадена;
– да подпомага своите членове при развъждането, отглеждането и обучението на кучета от породата Голден Ретривър чрез консултации и др.;

Чл. 95. Регионалната секция е длъжна да информира органите на БГРК за нарушения на условията за отглеждане и развъждане, както и на Устава. Тя може да дава предложения за вземане на мерки за прекратяване на такива нарушения.

XII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Чл. 96. /1/. УС има право да налага наказания на членове на БГРК, които са нарушили устава и правилниците на БГРК или с поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:
1. предупреждение;
2. временно спиране на членски права;
3. изключване на член от БГРК;
/2/. Дисциплинарните мерки по т. 1 и т. 2 имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред Управителния съвет на БГРК, който ги потвърждава, променя или отменя. Ако наказанието бъде потвърдено от УС, потърпевшият има право да обжалва решението на УС пред ОС.

XIII. УЧАСТИЕ В ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ, СПОМАГАТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА

Чл. 97. /1/. По решение на Управителния съвет БГРК може да участва в други Сдружения за общественополезна дейност или да извършва спомагателна дейност чрез такива дружества, с оглед на своята дейност и издръжката на БГРК.

XIV. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 98. /1/. БГРК води документация, която е определена от неговия Устав или по решение на Общото събрание. БГРК задължително води следните книги:
1. Книга на членовете на БГРК. В нея се записват имената и адресите на всички членове на БГРК, ЕГН, телефон и електронна поща, наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица, както и имената и номерата на родословията на кучетата от породата Голден Ретривър, ако притежават такива.
2. Книга за развъждане. В нея се записват всички осъществявани от БГРК селекционни връзки и постиженията на кучетата от породата Голден Ретривър, за които БГРК има принос.
3. Книга за средствата на БГРК и произтичащата от нея счетоводна документация.
4. Племенна книга
Чл. 99. Съхранението и воденето на книгите на БГРК е задължение на Секретаря на БГРК.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.100. /1/. БГРК се прекратява:
А/. с решение на Общото събрание;
Б/. с решение на Съда постановено по иск на всеки заинтересован или на прокурор, когато:
– не е учередено по законен ред;
– извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на добрите нрави;
– е обявено в несъстоятелност;
/2/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване на неговите последици.
/3/. В случаите на ал. 1, б. “Б” прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.
/4/. В случай на прекратяване на БГРК цялото имущество и активи се прехвърлят на”Киноложко Дружество София”.
XVI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 101. БГРК не може да се преобразува

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 102. /1/. БГРК има свой печат, емблема, почетен знак и значка, с която отличава своите заслужили членове.
/2/. БГРК издава членски карти, удостоверяващи членството в него.
Чл. 98. За неуредените в настоящия Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на Република България.

Учредители:

1. Владимир Танев /следва подпис/

2. Мариела Танева /следва подпис/

3. Петя Николова /следва подпис/

4. Татяна Лозович /следва подпис/

5. Маруся Ковачева /следва подпис/

6. Петър Захариев /следва подпис/

7. Елена Милкова /следва подпис/

8. Красимир Тодоров /следва подпис/

9. Георги Ефтимов /следва подпис/

10. Ивелина Недева  /следва подпис/

11. Незабравка Коевска /следва подпис/

12. Стефан Кънчовски /следва подпис/

13. Таня Ефтенова /следва подпис/

14. Красен Хаджиев /следва подпис/

15. Златомира Денева /следва подпис/