Покана

УС на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) на свое редовно заседание проведено на 12.12.2021 г. взе решение на основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Годишно отчетно изборно общо събрание на сдружението на 22.01.2022 г. от 16,00 ч. при следният ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021г. Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ”(БГРК) за 2021 г.
  2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“(БГРК) за 2021г. Проект за решение: Приемаотчета на КС за дейността му през 2021 г.
  3. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2022 г. Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2022 г.
  4. Приемане на нови членове.
  5. Промяна в състава на УС.
  6. Обсъждане и примане на решение за членство на сдружението във федерация.
  7. Разни

ОС ще се проведе на адрес: ZOOM – онлайн платформа, всеки член ще получи линк по мейл, от 16,00 ч. При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и по посочения начин от 17,00 ч. Всички материали по посочения Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).

Председател на УС на БГРК: Йорданка Павлова