1. Покана
 2. Протокол – 12.09.2021

П О К А Н А

УС на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) на свое
редовно заседание проведено на 06.08.2021 г. взе решение на основание чл. 43 и
следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на
Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 12.09.2021 г. от 15,00 ч.
при следният

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение
  „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2020 г. Проект за решение:
  Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение „БЪЛГАРСКИ
  ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2020 г..
 2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН
  РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2020г. Проект за решение: Приема отчета на КС за
  дейността му през 2020 г.
 3. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН
  РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021 г. Проект за решение: Приема проекто-бюджет на
  Сдружение „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК) за 2021 г.
 4. Приемане на нови членове
 5. Избор на нов УС
 6. Разни
  ОС ще се проведе на адрес: ZOOM – онлайн платформа, всеки член ще получи
  линк по мейл, от 15,00 ч. При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще
  се проведе на посочената дата и по посочения начин от 16,00 ч.
  Всички материали по посочения Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за
  членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение
  „БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ“ (БГРК).

Председател на УС на БГРК:

Йорданка Павлова

П Р О Т О К О Л – 12.09.2021

Днес 12.09.2021 г. се проведе редовно Общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) свикано по предложение на УС при спазване на условията за свикване ОС залегнали в ЗЮЛНЦ и Устава на БГРК.
Заседанието беше открито в 15,00 ч.
На заседанието присъстват: 17 члена на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК), от които 16 лично и 1с пълномощно. Изготви се присъствен списък, който е неразделна част от настоящият протокол за проведено ОС.
На основание чл. 43 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ свиканото Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) е редовно и може да взема решения.
Стефка Александрова Швунк предложи за председател на ОС да бъде избрана Йорданка Николова Павлова. При направеното гласуване това предложение беше прието с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“. По предложение на Председателстващият ОС за протоколчик беше предложена Стефка Александрова Швунк. За протоколчик с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ от присъстващите членове беше избрана  Стефка Александрова Швунк. От председателя на ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) беше предложено да бъде приет следният дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК), а именно:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2020 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Прием на нови членове

4. Избор на Управителен съвет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
5. Избор на Контролен съвет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).
Проект за решение: Избира 2 /два/ члена на КС и Председател на КС.
6. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.
7.Други.
След станали разисквания и дадени разяснения от Председателя на ОС с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС приема следният Дневен ред за провеждане на Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК):
1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на сдружението.
2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г.
Проект за решение: Приема отчета на КС за дейността му през 2020 г. Освобождава от отговорност членовете на КС на сдружението.
3. Прием на нови членове

4. Избор на Управителен съвет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК), Председател и Зам.председател на УС.
Проект за решение: Избира 5 /пет/ члена на УС, Председател и Зам.председател на УС.
5. Избор на Контролен съвет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).
Проект за решение: Избира 2 /два/ члена на КС и Председател на КС.
6. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2018 г.
Проект за решение: Приема проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г.
7.Други.

По т.1 от утвърдения дневен ред: Стефка Александрова Швунк прочете изготвеният Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на УС на сдужението.
С 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
По т.2 от утвърдения дневен ред: Йорданка Николова Павлова прочете изготвеният Отчетен доклад на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. След което станаха разисквания и бяха направени уточнения и разяснения. Поради изчерпване на дискусията по същество от председателя на ОС беше предложено да бъде приет Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. и да бъдат освободени от отговорност членовете на КС на сдужението.
С 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, единодушно беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) приема Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020г. и освобождава от отговорност членовете на Контролния съвет.
По т.3 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС бяха представени предложенията за нови членове. По направените предложения станаха разисквания. След задълбочен дебат, присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема следните кандидати за свои членове –

Деяна Георгиева Граданска, Христо Петров Гочев, Георги Любомиров Златев, Светлана Цонева Димитрова и Дарина Валериева Гюлева

По т.4 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС беше предложено, както е по изпратената Покана за свикване на ОС членовете на УС да бъдат 5 члена. Постъпи предложение от г-жа Йорданка Павлова състава на УС да бъде увеличен на 7 члена и 2-ма Зам.председатели вместо един. Не постъпиха други предложения. От председателстващият ОС постъпилите предложения бяха подложени на гласуване по реда, по който бяха направени. По първото предложение за 5 члена на УС присъстващите на ОС членове с 0 гласа „За“, 17 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ отхвърлиха предложението. По второто предложение за 7 члена на УС присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното РЕШЕНИЕ: Приема УС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) да се състои от 7 члена. От Председателя на ОС се предложи, съгласно решението по предходната точка УС на сдружението да има Председател на УС, двама Зам.председател на УС и 4 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното РЕШЕНИЕ: УС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) да се състои от Председател на УС, двама Зам.председател на УС и 4 члена. Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове да направят предложния за избор на Председател на УС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК). Постъпи само едно предложение за председател на УС за г-жа Йорданка Николова Павлова. Постъпилото предложение беше подложено на гласуване от присъстващите на ОС членове с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното РЕШЕНИЕ: ОС избира  Йорданка Николова Павлова с ЕГН…………. за Председател на УС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК). Като следва новоизбраният председател на УС да подготви за вписване и впише във Фирмено отделение на компетентния по седалището на сдружението Окръжен съд всички решения на ОС и утвърдените Устав на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК), нов УС и нов КС. Всички разноски по упълномощаване на адвокат за изготвяне и внасяне на документацията и държавни такси да са за сметка на сдружението.

Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове да направят предложния за избор на Зам.председатели на УС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Десислава Огнянова Радева и Веселина Петрова Каракехайова. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им. За Десислава Огнянова Радева бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“. За Веселина Петрова Божикова бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“. При това положение се установи, че Десислава Огнянова Радева и Веселина Петрова Божикова са получили най-много гласове за Зам.председатели на УС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното РЕШЕНИЕ: ОС избира Десислава Огнянова Радева ЕГН …………… и Веселина Петрова Божикова с ЕГН ………………

 за Зам.председатели на УС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК),
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС членове на сдружението да направят предложния за избор на членове на УС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Стефка Александрова Швунк, Паулина Маринова Спасова, Светлин Славов Боранов и Красимир Васков Гюров. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Стефка Александрова Швунк бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Паулина Маринова Спасова бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Светлин Славов Боранов бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Красимир Васков Гюров бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че предложените 4 кандидатури са получили най-много гласове за членове на УС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира за членове на УС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК),: Стефка Александрова Швунк с ЕГН ……….., Паулина Маринова Спасова ЕГН: ………., Светлин Славов Боранов с ЕГН  …………………….., Красимир Васков Гюров   ЕГН ………………….
По т.5 от утвърдения дневен ред: От председателя на ОС беше предложено членовете на КС да бъдат 3 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
Приема КС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) да се състои от 3 члена.
Председателя на ОС предложи КС на сдружението да има Председател на КС и 3 члена. Не постъпиха други предложения и присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“,0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) да се състои от Председател на УС и 2 члена.
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС да направят предложния за избор на Председател на КС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Елеонора Йорданова Тодорова. По предложение на Председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Елеонора Йорданова Тодорова бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“ и 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че Елеонора Йорданова Тодорова е получила най-много гласове за Председател на КС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира Елеонора Йорданова Тодорова с ЕГН ………………. на Председател на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).
Председателя на ОС предложи на присъстващите на ОС да направят предложния за избор на членове на КС на сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК). По реда на постъпването бяха направени следните предложения – Сюзан  Петкова Кирякова и Мелина Любомирова Михайлова – Раднева. По предложение на председателя на ОС постъпилите кандидатури бяха подложени на явно гласуване по реда на постъпването им.
За Сюзан Петкова Кирякова бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
За Мелина Любомирова Михайлова – Раднева бяха подадени 16 гласа, от които 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.
При това положение се установи, че двете предложения са получили най-много гласове за членове на КС и по предложение на председателя на ОС присъстващите на ОС членове с 16 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС избира за членове на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК),: Сюзан Петкова Кирякова ЕГН: ……………….

и Мелина Любомирова Михайлова – Раднева, ЕГН: ………………
По т.6 от утвърдения дневен ред: От г-жа Стефка Швунк представи проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021г. Станаха разисквания по предложението. След дискусия по проекта присъстващите на ОС членове с 17 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 1 гласа „Въздържал се“ приеха следното
РЕШЕНИЕ:
ОС Приема проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г.
По т.7 от утвърдения дневен ред: Станаха разисквания по текущата дейност на сдружението. Решения не бяха приети.

Поради изчерпване на Дневният ред ОС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) беше закрито в 17,30 ч.
Към настоящият протокол се приложи и изготвеният присъствен Списък на членовете присъствали и взели участие в ОС.

Председател на ОС: Йорданка Николова Павлова

Протоколчик: Стефка Александрова Швунк