П О К А Н А

УС на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) на свое
редовно заседание проведено на 06.08.2021 г. взе решение на основание чл. 43 и
следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на
Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 12.09.2021 г. от 15,00 ч.
при следният

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчетен доклад на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение
  “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г. Проект за решение:
  Приема отчета на УС за дейността, приходите и разходите на Сдружение “БЪЛГАРСКИ
  ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020 г..
 2. Отчетен доклад за дейността на КС на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН
  РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2020г. Проект за решение: Приема отчета на КС за
  дейността му през 2020 г.
 3. Обсъждане на проекто-бюджет на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН
  РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г. Проект за решение: Приема проекто-бюджет на
  Сдружение “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК) за 2021 г.
 4. Приемане на нови членове
 5. Избор на нов УС
 6. Разни
  ОС ще се проведе на адрес: ZOOM – онлайн платформа, всеки член ще получи
  линк по мейл, от 15,00 ч. При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще
  се проведе на посочената дата и по посочения начин от 16,00 ч.
  Всички материали по посочения Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за
  членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение
  “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ” (БГРК).

Председател на УС на БГРК:

Йорданка Павлова